En rabatt full av färgglada tulpaner.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Mariatorget rustas upp

Södermalm

Mariatorget är en av Södermalms viktigaste och mest omtyckta platser. Nu ska parken förnyas och rustas.

Södermalms parker är välbesökta och antalet besökare väntas öka i takt med att staden växer. Det finns därför ett ständigt behov av att utveckla och förnya våra parker, ett arbete som beskrivs i parkplanen för Södermalm.

Upprustningen av Mariatorget ska bland annat bevara

 • parkens gestaltning, stil och historiska karaktär
 • sommarblommorna
 • grönytorna som renar dagvatten
 • de skuggande lövträden
 • fontänen.

Upprustningen ska vårda

 • gräsmattor, som stängs av för återhämtning vid behov
 • återställa äldre träd
 • de blommande rabatterna.

Upprustningen ska utveckla

 • ny utformning av lekplatsen, fler sittplatser och planteringar, bättre dagvattenhantering samtidigt som man bevarar parkens stil och karaktär
 • kopplingen till den nya parken i kvarteret Rosendal mindre
 • biologiska mångfalden med hjälp av växter som gynnar pollinatörer.

Invånarna har fått tycka till om upprustningen i medborgardialog och parksamråd. Svaren har använts som ett underlag i arbetet med att ta fram förslaget.

Övergripande förslag

Parken rustas upp med utgångspunkt i den historiska strukturen.

Lekplatsen

Nuvarande gungställning rustas upp. Ny rutschkana, sandlek och lekhus. Fler sittplatser, större planteringsytor och bättre belysning.

Sittplatser

Fler sittplatser runt mittstråket, i parkens östra sida samt vid entréerna mot Hornsgatan och Sankt Paulsgatan.

Entrén mot Hornsgatan

Kiosker och torghandel kopplas in mot parken.

Växtmaterial

Växter föryngras och utvecklas för att gynna pollinatörer och fåglar. Detta bland annat genom fler blommande buskar och perenner vid entréytor och lek.

Dagvattenhantering

Nya grus- och gräsytor som infiltrerar dagvatten. Nya växtbäddar för att omhänderta dagvatten.

En plan över hur parken ska upprustas sett uppifrån. Illustration

Tidsplan

Upprustningen av parken har pågått sedan maj 2023 och utförs i tre etapper.

 • Etapp 1: Parkens södra sida inklusive lekplatsen.
 • Etapp 2: Parkens norra sida, fram till entrén mot Hornsgatan.
 • Etapp 3: Entrén mot Hornsgatan. 

Upprustningen färdigställs under 2024. Sittytorna på västra sidan av parken öppnas upp i maj. Gräsytorna behöver vara stängslade till gräset har
etablerat sig. Sedan planeras för en invigning av den upprustade parken.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Stadsdelar i Södermalm stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad