Skolbyggnad med ljus fasad vid en gata och omgiven av andra byggnader. Träd på rad vid husfasaden, människor i rörelse. Illustration
Vy från Östgötagatan från söder, fotomontage: Arkitema/Nor3D
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utbyggnad av Tullgårdsskolan

Södermalm

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Tullgårdsskolan inom befintlig skolfastighet, Tullstugan 4. Planen innebär en utökning till en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 9, med cirka 900 elever.

Ny skolbyggnad

Norr om Tullgårdsgatan föreslås en tillbyggnad av skolan i högst fyra våningar. Fasaden längs Östgötagatan ska delas upp i tre volymer som trappar sig i höjd längs gatan. Den nya tillbyggnaden tar hänsyn till befintlig trädallé längs Östgötagatan och värdefulla träd på skolgården. Mellan befintlig skola och den tillbyggda skolan planeras en ny inglasad bro över Tullgårdsgatan som ersätter nuvarande öppen broförbindelse.

Utbyggnaden ska utöka Tullgårdsskolan från en F–6-skola med cirka 360 elever till en F–9-skola med cirka 900 elever. Den nya byggnaden föreslås användas för mellan- och högstadium medan den befintliga byggnaden föreslås användas av lågstadieklasserna.

Skolgård och nytt gångstråk

Skolgård för tillbyggnaden planeras mellan den nya skolbyggnaden och Tullgårdsparken. En liten gräsyta inom Tullgårdsparken tas i anspråk för skolgård. Norra skolgården planeras för äldre skolbarn (årskurs 4–9) och föreslås utformas med en konstgräsplan, lekytor, samlingsplatser och sittgradänger.

Mot Östgötagatan planeras en entréplats framför huvudentrén där nivåskillnaderna tas upp med trappor och gradänger. I planområdets norra gräns planeras en ny gångväg mellan Östgötagatan och Tullgårdsparken som ersättning för befintligt gångstråk som påverkas av tillbyggnaden.

Tidsplan

  • Start-PM: september 2019
  • Samråd: 22 februari–4 april 2022
  • Granskning: oktober–november 2022
  • Antagande: januari 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

SISAB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad