Vy över Liljeholmsbadet från vattnet.
Liljeholmsbadet 2019.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny pontonbyggnad vid Hornstulls strand

Södermalm

Stockholms stad planerar för att en ny byggnad ska kunna uppföras och ersätta nuvarande Liljeholmsbadet vid Hornstulls strand. Byggnaden är tänkt att ha samma likvärdiga yttre utseende som Liljeholmsbadet och erbjuda någon form av publik verksamhet.

Liljeholmsbadet är en pontonbyggnad som sedan 1930 varit förtöjd vid Hornstulls strand. Under 2010-talet genomfördes flera tekniska undersökningar som visade att badet var i mycket dåligt skick och att det inte var säkert att vistas i anläggningen. 2016 beslutade staden att stänga badet och 2021 att anläggningen ska rivas.

Likvärdig byggnad med publik verksamhet

Liljeholmsbadet är en omtyckt silhuett i stadsbilden och för många stockholmare en betydelsefull mötesplats. Därför planerar staden för att en ny pontonbyggnad, med likvärdigt yttre utseende, ska kunna uppföras på platsen. Anläggningen ska uppföras av en extern aktör och erbjuda någon form av publik verksamhet som möjliggör bad och på annat sätt skapar värde för stockholmarna.

Staden ska pröva om det går att återanvända hela eller delar av Liljeholmsbadets överbyggnad och inredning.

Tidsplan

Rivning

  • Rivningslov gällande nuvarande Liljeholmsbadet beviljandes i stadsbyggnadsnämnden i juni 2021, men överklagades av privatpersoner och miljö- och intresseorganisationer.
  • I oktober 2021 fattade Länsstyrelsen beslut att de som överklagat inte hade klagorätt. Det beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolens dom i januari 2022 gav miljö- och intresseorganisationerna rätt att överklaga, men inte privatpersonerna.
  • Beslutet, som möjliggör att miljö- och intresseorganisationerna får rätt överklaga rivningslovet, överklagades av Stockholms stad, genom fastighetskontoret, till Mark- och miljööverdomstolen.
  • I november 2022 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att organisationerna har klagorätt. I december skickade Stockholms stad, genom fastighetskontoret, in en överklagan av beslutet till Högsta domstolen.
  • Ärendet behandlades i Högsta domstolen under sommaren och hösten 2023. Den 17 november meddelade HD att miljö- och intresseorganisationerna får överklaga rivningslovet. Ärendet återgår nu till länsstyrelsen som ska ta ställning till organisationernas överklagan.

Förhandsbesked

Förhandsbesked för att på platsen uppföra en så lik anläggning som möjligt, beviljades av stadsbyggnadsnämnden i juni 2021. Det beslutet har inte överklagats.

När rivningslovet vunnit laga kraft planerar staden att påbörja arbetet med att hitta en lämplig aktör som vill förvärva anläggningen, med tillhörande rivningslov och förhandsbesked, samt teckna arrendeavtal med staden.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta fastighetskontoret

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad