Visionsbild. Flygbild med inritade volymer och huskroppar.

Södra Solvallastaden, Bällsta

I området vid Solvalla planeras för cirka 2000 nya bostäder, skola, förskolor, idrottshall och kommersiella lokaler. Omvandlingen av Solvallas parkeringsplats till stadsbebyggelse ingår i ett större stråk med stadsmässig karaktär.

Projektfakta

Bra läge med närhet till natur och kommunikationer

Solvalla är markerat som en del av den centrala stadens utvidgning enligt Stockholms stads översiktsplan. Den nya täta stadsbebyggelsen är tänkt att knyta an till bebyggelsestråk från Alvik och Ulvsunda till Sundbyberg. 

Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för bostäder, sporthallar och verksamhetslokaler. I direkt anslutning till området kommer Landstingets trafikförvaltning att bygga en hållplats för Tvärbanans Kistagren. Bussar går längs Bällstavägen mot Blackeberg och Sundbyberg. Ett utbyggt pendelstråk för cykel byggs längs Ulvsundavägen.

Cirka 2000 bostäder och service

Planerna för Solvallastaden innebär preliminärt cirka 2000 bostäder, skola, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler. Den nya stadsdelen ska utformas som en tätt sammankopplad och varierad stad nära Solvallaskogen och arenan. Målet är en hållbar social och aktiv stadsdel som uppmuntrar till utomhusvistelse.

Byggaktörer

Stockholms travsällskap och Stockholms stad.
Beslut om byggnation av Tvärbanans Kistagren har fattats av Landstingets trafikförvaltning.

Tidplan

Processen med att utveckla Solvallastaden sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Utbyggnaden kommer troligen att ske etappvis.

  • Områdesprogrammet antogs i september 2017
  • Start-PM för detaljplanen antogs i februari 2019
  • Samråd planeras till tredje kvartalet 2024
  • Byggstart är beräknad till 2026.

Bildgalleri

Visionsbild. Flygbild med inritade volymer och huskroppar.

Frågor och svar

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

På Solvallastaden Balder AB:s webbplats hittar du mer information från markägaren, Stockholms travsällskap.

Balder, Solvallastaden

Närliggande projekt

Uppdaterad