Vy mot lamellhus på fyra våningar längs en gata, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen

Solberga

Vid kvarteret Karneolen, i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen, har Stockholmshem byggt två bostadshus med sammanlagt 80 bostäder.

I korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen har Stockholmhem byggt två bostadshus med sammanlagt 80 bostäder. Bostadshusen är fyra våningar höga och har anpassats till den omgivande 50-talsbebyggelsen.

Träd och naturmark har sparats i så stor utsträckning som möjligt mellan den nya och befintliga bebyggelsen. 

Solberga växer

Stockholm växer och fler bostäder behövs. Solbergas kollektivtrafiknära läge, tillgång till service och närhet till natur gör stadsdelen lämplig för utveckling.

Staden har undersökt hur området kan förtätas och var det är lämpligt att bygga nya bostäder.

I översiktsplanen pekas Folkparksvägen ut som ett huvudstråk och viktig koppling till närliggande stadsdelar. Området här ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation.

Tidsplan

  • Staden anvisade mark till Stockholmshem den 10 december 2015.
  • Granskningen av detaljplanen för kvarteret Karneolen pågick 11-27 januari 2017.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 6 april 2017.
  • Planen vann laga kraft den 16 maj 2017.
  • Byggstart skedde i november 2019. 
  • Inflyttning pågick från hösten 2021 till och med våren 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholmshem.

Stockholmshusen

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad