Projekt Pågående

Solbergaskogen ekologiska och rekreativa värde stärks

Solberga

Intäkter från stadsbyggnadsprojekt i Solberga ger staden möjlighet att utföra åtgärder för att stärka Solbergaskogen, som får en ännu större betydelse som rekreationsområde när fler flyttar hit.

Projektfakta

Solberga växer

Staden har en områdesplanering för Solberga för att undersöka hur stadsdelen kan växa och var det är lämpligt att bygga nya bostäder. I områdesplaneringen ingår även att se över möjligheten att stärka befintliga mötesplatser, undersöka tillgången till park och natur och bevaka att Solbergaskogens ekologiska funktioner säkerställs.

När nya bostäder byggs får staden intäkter vilket gör det möjligt att rusta upp och göra kompletteringar i allmän plats. Under de senaste åren har staden samlat medel från flera projekt i stadsdelen för att stärka Solbergaskogen, som får en ännu större betydelse som rekreationsområde när fler flyttar hit.

Åtgärdsplan för att stärka rekreativa och ekologiska värden

Solbergaskogen används som utflyktsmål för förskolor och skolor från andra stadsdelar för naturstudier, lek och friluftsliv under alla årstider. Äldre människor promenerar på de mer lättillgängliga gångstråken. Också det ekologiska värdet är stort, skogen har betydelse bland annat som ekhabitat, barrskog och våtmark vilket handlar om livsmiljö och spridningsvägar för många djur- och växtarter kopplade till biotoperna.

De åtgärder som staden har gjort och planerar att utföra utgår ifrån en åtgärdsplan som staden tog fram 2014, Åtgärdsplan för att stärka rekreativa och ekologiska värden i Solbergaskogen. Åtgärdsplanen togs fram i samarbete med stadsdelsförvaltningen och lokala intresseföreningar som bidrog med kunskap och idéer.

Åtgärder

Kontakt

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Fredrik Riström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

(konsult)

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad