Visionsbild över Spånga stationsväg.
Visionsbild över Spånga stationsväg.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny cykelbana förbi Spånga station

Solhem

Stockholms stad bygger ny cykelbana längs Spånga Stationsväg och Bromstensvägen vid Spånga Station. Övergångsställen på platsen kommer även att hastighetssäkras. På så sätt förbättras framkomligheten och säkerheten för gång och cykel på platsen.

Cykelstråket som passerar Spånga station är utpekat som ett primärt cykelstråk i stadens cykelplan och är därmed prioriterat. I dag saknas cykelbana på platsen vilket tvingar cyklister på sträckan att välja mellan att cykla på gångbanan eller i blandtrafik. Spånga station är även en viktig knutpunkt för bussar och pendeltåg och den trafikerade huvudgatan Spånga stationsväg är en viktig länk för busstrafiken.

Ny dubbelriktad cykelbana

Med en ny dubbelriktad cykelbana förbi stationen kopplar vi samman de cykelbanor som finns både norr och söder om stationen. Vi kombinerar det med flera andra åtgärder längs sträckan för att höja framkomligheten och trafiksäkerheten för både cyklister och gående. Projektet stärker även Spånga centrum och Spånga station som målpunkter för cykeltrafiken.

Planerade åtgärder

Här är några av de viktigaste åtgärderna på platsen:

 • Vi anlägger 290 meter ny dubbelriktad cykelbana på Spånga stationsvägs västra sida, där det saknas cykelinfrastruktur idag.
 • Befintliga gångbanor får ny beläggning och breddas på delar av sträckan.
 • Mellan cykelbana och körbana anlägger vi en skiljeremsa på 1,2 meter där vi placerar ny belysning.
 • Vi bygger om korsningen mellan Spånga stationsväg och Värsta allé, där vi anlägger signalreglerad cykelpassage och nytt övergångsställe.
 • Tre befintliga träd tas bort för att ersätts av fem nya. Ett antal cykelparkeringsplatser flyttas och förses med moderna ställ
  Söder om korsningen mellan Bromstensvägen och Spånga kyrkväg breddar vi den befintliga gång- och cykelbanan längs en 210 meter lång sträcka.
 • Vi rustar upp rampen på den befintliga gång- och cykelbron från Spånga torg över Spånga stationsväg in till Spånga station. För att skapa fullgod bredd för den nya gång- och cykelbanan ersätter vi slänten som bär upp rampen med en ny fin stödmur beklädd i sträckmetall.
 • I området planeras för ändrade hastigheter i samband med att stadens hastighetsplan rullas ut. Det här innebär att två övergångsställen över Spånga stationsväg hastighetssäkras.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut, februari 2021.
 • Arbetet påbörjades 2021.
 • Klart våren 2023.

Flera projekt på platsen

I området pågår flera bostadsprojekt som delvis kan påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafik.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Solhem

Uppdaterad