Projekt Pågående

Sunneplan

Farsta

Detaljplan som kompletterar Sunneplan med 87 lägenheter och kvarteret Dalarö med 38 lägenheter i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet samt en friliggande förskola med möjlighet till åtta avdelningar.

Projektfakta

Vad?

Familjebostäder bygger sammanlagt 125 lägenheter i två områden enligt konceptet Stockholmshus. Vid Sunneplan byggs det 87 lägenheter och 6 lokaler. Längre upp, vid Kilsgatan, byggs det 38 lägenheter. Om drygt ett år kommer SISAB att börja bygga en förskola vid Hästhagens bollplan.

Exploateringskontoret utför ledningsomläggningar samt rustar upp och gör om Sunneplan till en trevlig gågata. I samband med ombyggnaden lägger staden om ledningar och rustar upp offentliga miljöer både vid Sunneplan och vid Kilsgatan. Sunneplan kommer att omvandlas till en gågata och bostadshusens bottenvåning kommer möjliggöra lokaler för centrumändamål.

Varför?

Farsta är en utav flera tyngdpunkter som pekats ut i översiktsplanen. Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet och planförslaget utgår från programmets principer att utveckla Sunneplan och Hästhagens bollplan. Detaljplanen är en del av projektet Stockholmshus vars mål är att kunna uppföra många hyreslägenheter med rimliga hyror genom att utveckla en metod för att snabbare kunna ta fram och producera bostadshus.

När?

Byggstart våren 2020 

- våren 2020, parkeringsplatser försvinner
- våren 2020, ledningsarbeten på Sunneplan (utförs på uppdrag av exploateringskontoret)
- hösten 2020, rivning av befintlig byggnad och efterföljande markarbeten 
- vid årsskiftet 2020-2021 lämnar Exploateringskontoret över platsen för husbygget. Staden återvänder till platsen för finplanering som sker preliminärt under 2022

Vem?

Familjebostäder och SISAB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och följa planarbetet som skett. 

Bygg- och plantjänsten 

Galleri

illustration av Sunneplan
Torget med förskolor i bakgrunden
Punkthusen i kvarteret Dalarö
Punkthusen i kvarteret Dalarö
Illustrationsplan över kvarteret Väddö
Illustrationsplan över kvarteret Väddö vid Sunneplan
Illustrationsplan över kvarteret Dalarö
Illustrationsplan över kvarteret Dalarö

Kontakt

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Schönning

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad