dcsimg
Projekt Planerat

Sunneplan

Farsta

Detaljplan som kompletterar Sunneplan med drygt 85 lägenheter och kvarteret Dalarö med drygt 35 lägenheter i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet samt två friliggande förskolor med möjlighet till åtta avdelningar vardera.

Projektfakta

Vad?

Syftet med detaljplanen är att bygga cirka 120 hyresrätter, lokaler och förskolor vid Sunneplan samt utveckla Hästhagens bollplan till aktivitetspark med ny förskola. Sunneplansstråket är ett viktigt gångstråk mellan östra Farsta och centrum. Utmed stråket vid Sunneplan finns en butikslänga, förskola och Hästhagens bollplan.

I planförslaget föreslås butikslängan att ersättas med ny bostadsbebyggelse i 4-5 våningar där bottenvåningarna ska kunna rymma lokaler för mindre verksamheter. Planförslaget utgörs också av Hästhagens bollplan som i programmet för Tyngdpunkt Farsta föreslås utvecklas till en aktivitetspark med en mindre bollplan och en förskola med omkring åtta nya avdelningar. Befintlig förskola föreslås utökas. Fler bostäder föreslås uppföras på gården i kvarteret Dalarö vid Kilsgatan.

Varför?

Farsta är en utav flera tyngdpunkter som pekats ut i översiktsplanen. Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet och planförslaget utgår från programmets principer att utveckla Sunneplan och Hästhagens bollplan. Detaljplanen är en del av projektet Stockholmshus vars mål är att kunna uppföra många hyreslägenheter med rimliga hyror genom att utveckla en metod för att snabbare kunna ta fram och producera bostadshus.

När?

Byggstart våren 2020 

- våren 2020, parkeringsplatser försvinner
- våren 2020, ledningsarbeten på Sunneplan (utförs på uppdrag av exploateringskontoret)
- hösten 2020, rivning av befintlig byggnad och efterföljande markarbeten

Vem?

Familjebostäder och SISAB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna och följa planarbetet som skett. 

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Simonson

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad