dcsimg
Projekt Planerat

Sunneplan

Farsta

Ny bostadsbebyggelse i 4-5 våningar med bottenvåningarna för lokaler för mindre verksamheter samt förskola. Här prövas möjligheten att uppföra Stockholmshus. (Del av kvarteret Väddö med flera.)

Projektfakta

Vad?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder, lokaler och förskolor vid Sunneplan samt utveckla Hästhagens bollplan till aktivitetspark med ny förskola. Sunneplansstråket är ett viktigt gångstråk mellan östra Farsta och centrum. Utmed stråket vid Sunneplan finns en butikslänga, förskola och Hästhagens bollplan.

I planförslaget föreslås butikslängan att ersättas med ny bostadsbebyggelse i 4-5 våningar där bottenvåningarna ska kunna rymma lokaler för mindre verksamheter. Planförslaget utgörs också av Hästhagens bollplan som i programmet för Tyngdpunkt Farsta föreslås utvecklas till en aktivitetspark med en mindre bollplan och en förskola med omkring åtta nya avdelningar. Befintlig förskola föreslås utökas. Fler bostäder föreslås uppföras på gården i kvarteret Dalarö vid Kilsgatan.

Varför?

Farsta är en utav flera tyngdpunkter som pekats ut i översiktsplanen. Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet och planförslaget utgår från programmets principer att utveckla Sunneplan och Hästhagens bollplan. Detaljplanen är en del av projektet Stockholmshus vars mål är att kunna uppföra många hyreslägenheter med rimliga hyror genom att utveckla en metod för att snabbare kunna ta fram och producera bostadshus.

När?

Samråd andra kvartalet 2017. 
Granskning pågår 27 september till den 25 oktober 2017.
Handlingarna finns i Plan och byggtjänsten, på Farsta bibliotek och i tekniska nämndhuset (Fleminggatan 4 i Stockholm). 

Godkänd i Stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.

om samråd och skriva att detaljplanen har antagits i stadsbyggnadsnämnden 14/12 2017 men är överklagad med målnummer P-400-18.

Under tiden pågår projektering och finplanering.

Vem?

Familjebostäder och SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Stockholmshusen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad