En bild snett uppifrån som visar ett tiotal flervåningshus med grönskande omgivningar. Illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder på Tenstaterrassen

Tensta

Förslaget innebär att 500 nya bostäder kan byggas på överdäckningen av Hjulstavägen och E 18. Överdäckningen ska också fungera som ljudbarriär för trafikbullret och hjälpa till att knyta ihop Tensta med Rinkeby. I förslaget ingår hyresrätter, bostadsrätter och ett vårdboende.

I december 2022 påbörjades Stockholms stads arbeten med gator, torg och ledningar inför kommande bostadsbebyggelse. Under 2023 utförs ledningsarbeten i Föllingebacken, sprängningar, pålnings- och spontningsarbete och byggandet av ny gång- och cykelväg som ansluter mot Vissingebacken.

Vid Föllingebacken utförs arbeten för att återställa området efter ledningsarbeten och arbeten med en ny anslutning av en gång- och cykelväg mot Föllingegången. I slänten mot Järvafältet genomförs omfattande fyllningsarbeten och anläggning av en trappa och murar.

Parallellt med stadens arbeten utför Stockholm vatten och avlopp borrningsarbeten vid vattentornet för anslutning av en ny avloppsledning.

Arbetsbilder

En grävskopa står på en lerig kulle bredvid en stor bilväg. Ett dike har grävts längs med vägen. Fotografi.
Inledande i grävarbete för ledningsdragning. Januari 2023. Foto: Mickael Viander
En stor röd borrmaskin står på ett berg framför ett grått flerfamiljshus. Fotografi.
Borrning för sprängning av berg. Berget lämnar plats för ledningar och gång- och cykelväg. April 2023. Foto: Mickael Viander
Ett djupt dike med grus. I diket ligger ett långt blått rör. Fotografi.
Ledningsdragning. Maj 2023. Foto: Mickael Viander
Ett långt blått rör ligger i ett nygrävt dike längs med ett parkeringshus. Fotografi.
Ledningsdragning. Maj 2023. Foto: Mickael Viander

Förslaget i korthet

På Tenstaterrassen planeras cirka 500 bostäder, varav cirka 50 bostadsrätter, cirka 400 hyresrätter och ett vårdboende med cirka 80 bostäder. Några lägenheter kommer också att bli trygghetsboende. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18. Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare en ny trappa och gång- och cykelväg blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Bakgrund

I början av 2000-talet beslutade Vägverket (numera Trafikverket) om en ombyggnad av E18, sträckan Hjulsta-Ulriksdal. För att minska motorledens barriäreffekt mellan bostadsområdena Rinkeby respektive Tensta och Järvafältet beslutade Stockholms stad att två överdäckningar skulle byggas över E18 vid Rinkeby och Tensta och utformas för bebyggelse.

2009 anvisade staden mark för att bygga bostäder vid överdäckningen i Tensta och klartecken gavs för att börja planera området. Bebyggelseförslaget ingick i Vision Järva 2030 och bidrog till målet ”Bra boende och mer varierad stadsmiljö”.

Under årens lopp har planarbetet pausats och nya byggaktörer fått markanvisning. Byggaktörer är nu ByggVesta TT AB och Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB.

En karta som visar var de nya bostäderna ligger.

Tidsplan

 • Detaljplanen godkännandes i stadsbyggnadsnämnden i februari 2020.
 • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i oktober 2022.
  Planen vann laga kraft den 1 november 2022 och kan nu inte överklagas.
 • Stadens arbeten påbörjades i december 2022 och planeras att vara färdiga under 2026.
 • ByggVesta TT AB har skjutit upp sin byggstart till sommaren 2024. Planerad byggstart var hösten 2023.
 • Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB planerar att påbörja sina bostäder efter sommaren 2024 och planeras vara färdiga med sista inflyttning i slutet av 2028.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

ByggVesta TT AB är byggaktör för de sex husen närmast Järvafältet.

Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB är byggaktör för vårdboendet och de tre husen närmast vattentornet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Cecilia Åkerström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 070-370 12 68

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Tensta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad