Flygbild där planområdet, vid korsningen Hjulstavägen och Spånga kyrkväg, är markerat med röd linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Krällingegränd

Tensta

Stockholms stad planerar för några flerbostadshus med cirka 130 hyresrätter längs Krällingegränd och Spånga kyrkväg i Tensta.

130 hyresrätter

I förslaget ingår flerbostadshus med cirka 130 hyresrätter inom konceptet Stockholmshusen. Bebyggelsen placeras mellan befintliga flerbostadshus längs Krällingegränd, Hjulstavägen och E18. Byggnaderna föreslås få fem till sju våningar. Området används idag som bilparkering.

Parkering placeras i underjordiskt garage alternativt underjordiskt garage i kombination med markparkering. Mot Hjulstavägen föreslås ett delvis upphöjt däck överbyggt med padelbanor och rekreationsytor omgivna av grönska. Förslaget innebär också att befintliga kopplingar till Järvafältet stärks och nya tillskapas. Separata cykel- och gångstråk bevaras.

Bilder

Hus sedda från Hjulstavägen. Tre byggnader i vitt och flera byggnader bakom dem illustrerade i rosa färg. Illustrationer.
Tidig illustration av byggnadernas utformning.

Bebyggelsen utgör en del av en ny stadsfront mot E18 och det är viktigt att den utformas med en väl genomarbetad gestaltning som håller över tid och som samspelar med både befintlig och planerad bebyggelse.

Gård och grönytor

Planförslaget innebär att en parkeringsyta bebyggs med bostäder och underjordiskt garage. Ovan garaget föreslås en bostadsgård. Potential finns för att tillföra mer grönska genom planförslaget och dagvatten kan hanteras inom bostadsgården. Runt parkeringen och längs Krällingegränd finns i dag träd som eventuellt behöver tas ner med anledning av ny bebyggelse. Träd inom fastigheten bör ersättas.

Markägare

Stockholms stad är markägare.

Tidsplan

  • Start-PM: augusti 2022, arbetet med detaljplanen påbörjas
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter har flyttats till april/maj 2024 istället för hösten 2023 som tidigare meddelats
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: augusti 2024
  • Beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten upplåts med tomträtt till AB Familjebostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 338

Zeinab Jama
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 638

Stockholmshusen

Projekt i Tensta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad