Slänt med blommor och växter, i bakgrunden en bro, visionsbild.
Visionsbild för betongslänterna vid Hagstråket.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Grönare slänt vid Hagstråket

Tensta

Stockholms stad bygger om en av betongslänterna vid Hagstråket så att den blir grönare, med buskar, blommor och nya träd. Platsen är utvald att utvecklas och upprustas inom satsningen Grönare Stockholm.

Hagstråket är en av tre huvudgator i stadsdelen Tensta som förbinder Tenstavägen i söder med Hjulstavägen i norr. Projektområdet ligger vid Andra Hagstråksbron.

Idag finns en hård betongslänt ner mot Hagstråket och den enda växtligheten är träden vid gångbanan i släntens övre kant. Träden har inte fått mycket utrymme och har därför inte vuxit som de ska. Betongslänterna vid Hagstråket bidrar till höga temperaturer vid varmt väder och orsakar problem vid stora regnmängder.

Betongslänt med en bro bakgrunden.
Betongslänten vid Hagstråket idag.

Pilotprojekt

Projektet är ett pilotprojekt för att ta fram en lösning på hur slänterna kan byggas om för att skapa en grönare miljö.

Slänterna ska främja biologisk mångfald, bidra till minskade temperaturer och minska problemen med stora vattenmängder vid regn och skyfall. Samtidigt ska de gröna slänterna göra området trevligare.

När projektet är klart ska Stockholms stad besluta om liknande ombyggnader ska göras på fler delar av Hagstråket.

Planerade åtgärder

På platsen är följande åtgärder planerade att göras.

Bygga planteringar

Nya planteringar ska byggas på den hårda ytan ner mot Hagstråket, med blommande örter, buskar och träd. Detta ger nektar till bin och andra pollinerande insekter så som fjärilar, och ökar den biologiska mångfalden i området. Boplatser för fåglar, bin och andra insekter kommer att byggas.

Plantera träd

Döda och dåligt utvecklade träd vid gångbanan ska tas bort och ersättas med nya träd. Främst kommer blommande träd att planteras. De nya träden planteras i växtbäddar.

Förbättra gröna samband

Vid Hagstråket kommer nya barrträd fungera som en länk mellan barrträden på Järvafältet och i Tenstadalen vilket gynnar barrskogsfåglar.

Minska problem med vatten

Hagstråket ligger högt upp och vid regn och skyfall rinner vattnet från slänterna direkt ut på gatan och skapar problem där. Genom att göra om slänten till en delvis grön yta kan en del av vattnet istället rinna ner i växtbäddar och gräsytor. På så sätt minskar också problemen i Tenstadalen längre ner i gatans förlängning.

Sänka temperaturen

Genom att plantera träd, buskar, gräs och blommor kommer temperaturen i området att sänkas på sommaren.

Minska buller från trafiken

De nya växterna kommer att dämpa buller från trafiken utmed Hagstråket.

Betongslänt ner mot en gata.
Betongslänten idag, sedd från bron över Hagstråket.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden februari 2023.
  • Genomförandebeslut togs i trafiknämnden mars 2023.
  • Byggstart sommar 2023.
  • Klart våren/sommaren 2024.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Tensta

Uppdaterad