Park med bänkar, trappor och aktivitetsytor i slänten. Foto.
Parken har upprustats med flera aktivitetsytor i slänten. Foto: Lennart Johansson.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tenstadalen utvecklas och förnyas

Tensta

Stockholms stad har utvecklat Tenstadalen med nya platser för aktivitet och lek för alla åldrar. Belysningen har förbättrats och parken har fått bättre tillgänglighet. Gång- och cykelbanorna har breddats och förbättrats.

I Tenstadalen finns idag uppskattade gräsytor för spontanidrott, picknickställen, fotbollsplaner, koloniområden, pulkabackar, fornminnen med mera. Genom hela dalen går en parkväg som förgrenar sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden. Ett cykelstråk går genom dalen i öst-västlig riktning och Bällstaån slingrar sig genom den östra delen av dalen via två större dammar.

Tenstadalens nya utseende har tagits fram med stöd av medborgardialog där de som bor i området har fått vara med och bestämma hur parken ska se ut.

Parken har utvecklats med funktioner för alla åldrar. Det finns plats för lek och mötesplatser. I projektet har man även tagit hänsyn till att förbättra den biologiska mångfalden i parken genom att plantera blommor och blommande buskar.

Tenstaslänten 

I den branta söderslänten finns plats för nya aktiviteter så som en lång rutschbana, en parkourpark och löparbanor i uppförsbacke. En lång trappa går från Tenstavägen och ner till parken. Där finns också trägradänger som ger gott om plats för att sitta.

Nedanför slänten finns en öppen yta för spontananvändning som till exempel gruppträning, dans, och uppträdanden. På platsen finns även en grillplats.

Nya grillplatser och samlingsplatser har anlagts i parken. Grillplatserna har fasta bänkar, bord och ny belysning. På den större samlingsplatsen finns ett skärmtak som skyddar mot både stark sol och regn.

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägarna har breddats och fått ny belysning. Det är efter upprustningen mer plats för både dom som cyklar och dom som går. Bättre belysning ger också mer trygghet för de som använder vägarna. På flera platser vid gång- och cykelvägarna har jorden som blev över använts till att skapa kullar där det kommer att växa ängsblommor.

Bilder på den färdiga parken

Trägradäng med utsikt över lek- och gräsytor.
En halvcirkelformat paviljong med smala pelare och bänkar undertill.
En grillplats med bänkar på en rund hårdgjord yta, bredvid en öppen gräsyta.
En halvcirkelformat paviljong med smala pelare och bänkar undertill.

Tidsplan

  • Utredningar, medborgardialog och programarbete genomfördes 2018–2019.
  • Projektering 2019–2020.
  • Byggstart 2021.
  • Klart augusti 2022.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Trafikkontoret har genomfört arbetet i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Parken har utvecklats i samarbete med boende och föreningar i området.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Tensta

Uppdaterad