Projekt Pågående

Tenstadalen utvecklas och förnyas

Hjulsta

Tenstadalen utvecklas med nya platser för aktivitet och lek för alla åldrar. Belysningen förbättras och parken får bättre tillgänglighet. Gång- och cykelbanorna breddas och förbättras.

Projektfakta

I Tenstadalen finns idag uppskattade gräsytor för spontanidrott, picknickställen, fotbollsplaner, koloniområden, pulkabackar, fornminnen med mera. Genom hela dalen går en parkväg som förgrenar sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden. Ett cykelstråk går genom dalen i öst-västlig riktning och Bällstaån slingrar sig genom den östra delen av dalen via två större dammar.

Tenstadalens nya utseende har tagits fram med stöd av medborgardialog där de som bor i området har fått vara med och bestämma hur parken ska se ut.

Parken kommer att utvecklas med funktioner för alla åldrar. Det blir plats för lek och mötesplatser. I projektet ingår även att studera hur man kan värna om den biologiska mångfalden i parken.

Tenstaslänten 

I den branta söderslänten planeras plats för nya aktiviteter så som en lång rutschbana, en parkourpark och löparbanor i uppförsbacke. En lång trappa går från Tenstavägen och ner till parken. Där blir det också trägradänger som ger gott om plats för att sitta.

Nedanför slänten planeras en öppen yta för spontananvändning till exempel gruppträning, dans, uppträdanden. På platsen finns även en grillplats.

 
Trägradänger byggs i sluttningen. Foto: Solveig Edlund.

Här byggs parkourparken. Foto: Solveig Edlund.

Fler grillplatser 

Nya grillplatser och samlingsplatser kommer att anläggas i parken. Grillplatserna kommer att ha fasta bänkar, bord och ny belysning. På den större samlingsplatsen planeras ett skärmtak som skyddar mot både stark sol och regn.

Här byggs en av grillplatserna. Foto: Solveig Edlund.

Gång- och cykelväg 

Gång- och cykelvägarna kommer att breddas och få ny belysning. Det blir mer plats för både de som cyklar och de som går, bättre ljus ger också mer trygghet för de som använder vägarna. På flera platser vid gång- och cykelvägarna använder vi jorden som blir över till att skapa kullar där det kommer att växa ängsblommor.

Här breddas gång- och cykelvägarna. Foto: Solveig Edlund.


Buskar planteras i en blandning av gruskross och biokol. Foto: Solveig Edlund.

Tidplan

  • Utredningar, medborgardialog och programarbete genomfördes under 2018 fram till våren 2019.
  • Hösten 2019 till vintern 2020-2021 jobbade vi med projektering.
  • Byggstart sker i augusti 2021.
  • Den nya parken planeras vara klar 2022.

Stockholms stad utvecklar parken

Trafikkontoret projektleder arbete i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Parken utvecklas i samarbete med boende och föreningar i området.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad