dcsimg
Projekt Pågående

Tenstadalen utvecklas och förnyas

Hjulsta

Våren 2018 startar Stockholm stad ett arbete med att förnya och utveckla Tenstadalen. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

I Tenstadalen finns idag uppskattade gräsytor för spontanidrott, picknickställen, fotbollsplaner, koloniområden, pulkabackar, fornminnen med mera. Genom hela dalen går en parkväg som förgrenar sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden. Bällstaån slingrar sig genom den östra delen av dalen via två större dammar varefter vattnet försvinner ned i en kulvert.

Parken kommer att utvecklas med funktioner för alla åldrar. Det blir plats för lek och mötesplatser. Förslag tas fram till hur buller från den angränsande järnvägen kan hanteras i parken. I projektet ingår även att studera hur man kan värna om den biologiska mångfalden i parken.

Preliminär tidplan

Byggstart beräknas till hösten 2019 och planeras att vara färdigställd i slutet av 2020

  • Under 2018 till våren 2019 utreder och genomför  vi medborgardialog och programarbete.
  • Hösten 2019 till hösten 2020 jobbar vi med projektering. 
  • Byggstart sker under 2021.
  • 2022 ska den nya parken vara färdig.

Stockholms stad utvecklar parken

Trafikkontoret projektleder arbete i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Parken utvecklas i samarbete med boende och föreningar i området.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad