En parkyta med parkbänkar och en slänt med aktivitetsytor i bakgrunden, bild.
Projekt Genomfört

Tenstadalen utvecklas och förnyas

Hjulsta

Stockholms stad har utvecklat Tenstadalen med nya platser för aktivitet och lek för alla åldrar. Belysningen har förbättrats och parken har fått bättre tillgänglighet. Gång- och cykelbanorna har breddats och förbättrats.

Projektfakta

I Tenstadalen finns idag uppskattade gräsytor för spontanidrott, picknickställen, fotbollsplaner, koloniområden, pulkabackar, fornminnen med mera. Genom hela dalen går en parkväg som förgrenar sig och ansluter till omkringliggande bostadsområden. Ett cykelstråk går genom dalen i öst-västlig riktning och Bällstaån slingrar sig genom den östra delen av dalen via två större dammar.

Tenstadalens nya utseende har tagits fram med stöd av medborgardialog där de som bor i området har fått vara med och bestämma hur parken ska se ut.

Parken har utvecklats med funktioner för alla åldrar. Det finns plats för lek och mötesplatser. I projektet har man även tagit hänsyn till att förbättra den biologiska mångfalden i parken genom att plantera blommor och blommande buskar.

Tenstaslänten 

I den branta söderslänten finns plats för nya aktiviteter så som en lång rutschbana, en parkourpark och löparbanor i uppförsbacke. En lång trappa går från Tenstavägen och ner till parken. Där finns också trägradänger som ger gott om plats för att sitta.

Nedanför slänten finns en öppen yta för spontananvändning som till exempel gruppträning, dans, och uppträdanden. På platsen finns även en grillplats.

En grön slänt med en rutschkana, två aktivitetsytor och en trägradäng, bild.Parken har upprustats med flera aktivitetsytor i slänten. Foto: Lennart Johansson.

Utsikt över en park från de översta stegen av en gradäng, bild.Utsikt från toppen av gradängerna i trä i slänten. Foto: Lennart Johansson.

Nya grillplatser och samlingsplatser har anlagts i parken. Grillplatserna har fasta bänkar, bord och ny belysning. På den större samlingsplatsen finns ett skärmtak som skyddar mot både stark sol och regn.

En grillplats med parkbänkar och en lyktstolpe, framför ett grönt fält, bild.En av de nya grillplatserna, med bänkar och bord. Foto: Lennart Johansson

En bågformad arkad, av betongpelare och med ett tak ovanför, bild.Den större samlingsplatsen med skärmtak. Foto: Lennart Johansson.

Närbild på en bågformad arkad av betongpelare, med ett tak ovanför, bild.Skärmtaket skyddar mot sol och regn. Foto: Lennart Johansson.

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägarna har breddats och fått ny belysning. Det är efter upprustningen mer plats för både de som cyklar och de som går. Bättre belysning ger också mer trygghet för de som använder vägarna. På flera platser vid gång- och cykelvägarna har jorden som blev över använts till att skapa kullar där det kommer att växa ängsblommor.

En bred gång- och cykelbana längs med ett fält, bild.Gång- och cykelbanorna har breddats. Foto: Lennart Johansson.

Nyplanterade buskar längs med en slänt. I bakgrunden står nyplanterade träd, bild.Buskar har planterats i en blandning av gruskross och biokol. Foto: Lennart Johansson.

Tidplan

  • Utredningar, medborgardialog och programarbete genomfördes under 2018 fram till våren 2019.
  • Hösten 2019 till vintern 2020-2021 pågick projektering.
  • Byggstarten augusti 2021.
  • Den nya parken blev klar i augusti 2022 och är öppen för besökare.

Stockholms stad har utvecklat parken

Trafikkontoret har genomfört arbetet i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Parken har utvecklats i samarbete med boende och föreningar i området.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad