Projekt Planerat

Trimningsåtgärder på Brommaplan för bättre framkomlighet

2021 fick staden i uppdrag att utreda mindre trimningsåtgärder vid Brommaplan. I mars 2022 tog staden inriktningsbeslut om att genomföra flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på platsen.

Projektfakta

I förslaget ingår ett nytt busskörfält på Drottningholmsvägen in mot cirkulationsplatsen söderifrån, samt ett nytt körfält som skapas i den södra delen av cirkulationen för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet.

Vidare föreslås att cykelbanan i öst-västlig riktning breddas för att uppnå bredd enligt riktlinjer för pendlingsstråk samt att en ny gångbana skapas längs delar av cykelbanan mot den bågformade mur som karaktäriserar södra delen av platsen. Korsningen med Klädesvägen föreslås höjas upp och bli genomgående för att tydligare prioritera gående och cyklister. En ny dubbelriktad cykelbana planeras enligt breddmåtten för pendlingsstråk längs Drottningholmsvägens västra sida.

Tidplan

Arbetena beräknas genomföras av Stockholms stad under 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad