Kartbild där området, mellan Spångavägen, Kvarnbacksvägen och Ulvsundavägen, är markerad med en oval ring.
Ungefärlig plats för det område som berörs markerad med en ring på kartbilden.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny stadsdel i norra Riksby

Riksby

Del av norra Riksby föreslås utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, service och verksamheter. Området ligger öster om Spångavägen samt väster om Linta gårdsväg, söder om Bromma flygplats och omfattar fastigheterna Riksby 1:1 och Ulvsunda 1:1.

Markundersökningar

Med start i vecka 7 i februari genomförs geotekniska undersökningar i Riksbydalen. Det är ett femtiotal punkter som ska undersökas, genom att ett hål borras i marken. Ibland kan sly och grönska behöva tas bort för att komma åt området där provet ska tas. Arbetet beräknas ta drygt två veckor att utföra.

Markproverna utförs av Nora Consulting Engineers AB på uppdrag av Stockholms stad.

Grundmätningar utförs i området för att få kännedom om vattnets nivåer. Mätningarna utförs vid ett flertal tillfällen under en längre tid. Grundvattenrör finns på flera platser inom staden. Dessa används för att mäta och följa upp grundvattennivån. Rören kan även användas för provtagning av vattenkvalitén om det skulle krävas.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Detaljplanen ska pröva omfattning, placering och utformning av cirka 1600 bostäder, både som hyresrätter och bostadsrätter, samt lokaler för verksamheter. En grundskola för cirka 950 elever, flera förskolor samt parker, torg och verksamheter planeras. Bebyggelsen ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till buller och stadsbild. Stadsrum ska utformas med hänsyn barns livsmiljö och jämställdhet.

Utvecklingen av Riksby bidrar till Stockholms stads bostadsmål och skapar förutsättningar för bostäder i ett attraktivt läge i Stockholm. Utvecklingen ligger i linje med Stockholms stads översiktsplan och program för centrala Bromma (diarienummer: 2010–20840) med Brommaplan som tyngdpunkt. Aktuell detaljplan utgör den andra etappen i arbetet med en ny stadsdel i norra Riksby och ska kunna integreras med en framtida stadsdel på Bromma flygplats.

Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:1 och delar av Ulvsunda 1:1 som ägs av Stockholms stad.

Utbyggnaden av området ska planeras så att det fungerar med pågående verksamhet på Bromma flygplats och med en framtida stadsutveckling enligt Översiktsplanens inriktning.

Planen ska säkerställa kopplingarna inom området samt till intilliggande befintliga och framtida stadsdelar, och skapa god framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt övriga fordon. Gröna samband, naturvärden och kulturmiljövärden ska värnas om. Förorenad mark och hydrologiska förhållanden ska omhändertas och lösas på ett hållbart sätt.

Kopplingarna till planområdet, vad de möjliggör och deras påverkan på befintliga natur- och kulturmiljövärden behöver utredas närmare under planarbetet.

Planarbetet startar med ett medskick från stadsbyggnadsnämnden

Vid stadsbyggnadsnämnden möte den 23 mars 2023 godkände stadsbyggnadsnämnden Start-PM och planarbetet för etapp 2 Riksbydalen kan därmed börja. Stadsbyggnadsnämnden gav även ett medskick om att detaljplaneområdet ska utredas med utgångspunkt att kolonistugor och områden med höga naturvärden inte tas i anspråk.

Nämnden önskar att en fördjupad studie sker av vägdragning via Kvarnbacksvägen, Bällstavägen eller Ulvsundavägen som huvudalternativ till angöring för området. I medskicket påtalar stadsbyggnadsnämnden att Bromma flygplats måste läggas ned i närtid för att underlätta utvecklingen av områdena i kommande etapper.

Nämnden anför därutöver att utvecklingen av Riksby etapp 1 – Linta gårdsväg och etapp 2 – Riksbydalen sker på en plats som idag består av många utspridda verksamheter som är väl anpassade till att kunna utvecklas till fina bostadsområden med sammanlagt cirka 3000 bostäder.

Planområdet ligger nära Bromma flygplats, ett kolonistugeområde och ett skyddsvärt ESBO-område vilket medför särskilda svårigheter att finna lösningar för angöring till området. Stor hänsyn tas till brynzoner som hyser hög grad av biologisk mångfald i den fortsatta planeringen.

Bebyggelsens möte med koloniträdgårdarna måste ske på ett varsamt och medvetet sätt då koloniområdet kan bli en tillgång och kvalitet för det planerade bostadsområdet. Kolonistugeområdet fyller en viktig ekologisk, social och rekreativ funktion.

Tidsplan

 • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 23 mars 2023
 • Fågelinventering och fladdermusinventering pågår i området
 • Samråd: preliminärt kvartal 4 2025
  (Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till utveckling som staden kommer presentera vid samrådsstart.)
 • Granskning: preliminärt kvartal 4 2026
 • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden: preliminärt kvartal 3 2027
 • Antagande Kommunfullmäktige: preliminärt kvartal 4 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

 • Micasa Fastigheter AB – vård- och omsorgsboende
 • AB Familjebostäder – bostäder
 • ALFA Development AB – bostäder

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Saba Carelli
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 350

Karin Sandler Djerf
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 643

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad