• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hotell och kontor vid Bromma flygplats

Riksby

På fastigheten Trafikflyget 4, intill Ulvsundavägen i Bromma, planeras för en ny byggnad som ska innehålla hotell, restaurang och kontorsverksamhet. Det utreds också om det kan bidra till en tryggare miljö och om kopplingen till områden i närheten kan stärkas.

Den nya byggnaden ska innehålla publika lokaler som tillför
stadskvaliteter och en samlad avfallshantering för hotell, restaurang och kontorsverksamheten. Planarbetet ska även utreda hur en utveckling av fastigheten kan bidra till en god och trygg miljö samt stärka kopplingen till
intilliggande områden.

Förslaget innebär att skyddet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan förbättras. Dessutom kan åtgärder för att hantera dagvatten och skyfall införas på platsen, som idag har många hårda ytor och ligger i en lågpunkt med instängda områden.

Riksintressen

Riksintressen för Bromma flygplats och Ulvsundavägen (väg 279) innebär byggnadsbegränsningar (höjd) och kommunikationskrav. Planområdet omfattas också av riksintresse för luftfart som kräver att det tas hänsyn till flygtrafikens kommunikationssystem.

Tidsplan

  • Start-PM togs i maj 2024
  • Samråd maj 2025
  • Granskning december 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden april 2026.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Fastigheten Trafikflyget 4 ägs av Stockholms stad. Tomträtten innehas av bolaget ”Trafikflyget 4 i Stockholm AB” som är ett dotterbolag till Midstar Hotels AB. En markanvisning gjordes i exploateringsnämnden i maj 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Viktor Hemling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 238

Josephine Groce
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 512

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Riksby

Centrala Bromma

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad