Ett torg med människor i rörelse. Sittplatser och grönska. Bortom torget syns biltrafik på gata och flerbostadshus. Illustration
Vy över centrala torget vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny stadsdel vid Linta gårdsväg

Riksby

Vid Linta gårdsväg utreds möjligheten att bygga en ny stadsdel med bostäder, grundskola, lokaler för verksamheter och service, nya gator, stråk och parker i ett centralt läge med framtida möjliga kopplingar till omkringliggande områden. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:13.

Stockholms stad har tagit fram ett planförslag för området vid Linta gårdsväg i Riksby. Planförslaget innebär att området kring Lintaverken, söder om Bromma flygplats omvandlas till en stadsdel med bostäder och verksamheter i enlighet med programmet för centrala Bromma (diarienummer 2010-20840).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 1250 bostäder, varav cirka 100 som Stockholmshus samt totalt cirka 150 000 kvm BTA (bruttoarea) verksamhetsyta, en ny grundskola, förskolor, cirka 30 000 kvm BTA idrottshallar och ytterligare ytor för idrott utomhus. Dessutom omfattar planen nya gator, torg, parker och tekniska anläggningar. Planen bevarar även delar av det kulturhistoriskt värdefulla Lintaverken.

Detaljplanen är den första av flera tänkta utbyggnadsetapper i norra delen av Riksby. Området ska utvecklas till en hållbar och levande stadsdel med en tät och variationsrik bebyggelse med i befintliga lokala kvaliteter, såsom natur- och kulturvärden samt varierad topografi.


Huvudgatan – områdets ryggrad

Områdets ryggrad utgörs av huvudgatan med omkringliggande kvartersbebyggelse på vardera sidan. Längs huvudgatan planeras flera torg samt en centralt belägen park och skola som tillsammans med lokaler för verksamheter och service i bostadshusens bottenvåningar ska bidra till ett varierat innehåll samt trygghet och trivsel i det offentliga rummet.

Bebyggelsens placering, utformning och skala följer landskapet och hanterar även bullerproblematiken från flygplatsen. Bostäder möjliggörs på västra sidan av huvudgatan, och på östra sidan precis vid områdets huvudentré där även hotell möjliggörs.

Varierad bebyggelse följer landskapet

Bebyggelsen i kvartersform anpassas till landskapet och varierar i höjd om fyra till åtta våningar, undantaget en högre byggnad om 16 våningar, som markerar entrén till området vid Kvarnbacksvägen/huvudgatan.

Inom området planeras flera olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, LSS-boende, bostadssocial verksamhet, kollektivboende samt olika lägenhetsstorlekar.

Se förslaget i 3D

I 3D-miljön finns vyer med illustrationer på olika platser i det nya området. 

Bilder

Fotomontage över nya stadsdelen vid Linta Gårdsväg, vy från öster.
Fotomontage över nya stadsdelen vid Linta Gårdsväg, vy från öster. Montage: Stadsbyggnadskontoret.
Park med gräsytor, sittmöbler, träd. Bortom parken syns flerbostadshus och andra stora byggnader. Människor i rörelse i parken. Illustration
Vy över centrala parken vid huvudgatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Kvartersgata med flerbostadshus i ljusa färger och rött tegel. Människor i rörelse vid husen och vid intilliggande gröna ytor. Illustration
Kvarter 5. Punkthus. Illustration: Murman arkitekter.
En förskolebyggnad i två plan och en gård framför med gröna ytor, sittplatser och träd. Bakom skymtar flerbostadshus. Människor i rörelse i parken. Illustration
Kvarter 8. Förskolebyggnad norr om centrala parken. Illustration: Murman arkitekter.

Delar av Lintaverken bevaras

I planen föreslås även delar av det kulturhistoriskt värdefulla Lintaverken bevaras och integreras i den nya bebyggelsen genom nytt innehåll, förslagsvis med utåtriktad kulturverksamhet i bottenvåningen.

Skola och förskola nära natur och parker

Planen möjliggör för en grundskola (årskurs F-9) och förskolor med totalt 12 avdelningar. Det planeras även för flera idrottsanläggningar i form av tennishall, utomhustennisbanor, en större idrottsplan (som planeras för rugby) samt en publik idrottshall (som planeras för konståkning, gymnastik och andra idrotter). Skolan, förskolorna och idrottsanläggningarna placeras i nära anslutning till parker och natur samt vid gena gång- och cykelvägar, så att barn och unga ska kunna ta sig runt på egen hand.

Grönska, gator och kopplingar

Stadsdelens gröna gator, parker, torg och gårdar skapar kopplingar till såväl den omgivande naturen med dess upplevelse- och naturvärden, som till den karaktäristiska bebyggelsen i Bromma. Den gröna miljön hanterar även dagvatten i gaturummen.

Planen möjliggör goda kopplingar och god orienterbarhet till omgivningen. Den primära infarten till området går från Kvarnbacksvägen via huvudgatan, som på sikt kan förlängas norrut, vid en eventuell framtida utbyggnad av flygplatsområdet, och koppla ihop de nya områdena.

Cykelstråken i huvudgatan, Linta Gårdsväg och Kvarnbacksvägen bidrar till att förstärka kopplingarna norrut mot Bromma kyrka, västerut mot Brommaplan samt österut mot Ulvsunda industriområde, Solna och Sundbyberg.

Tekniska anläggningar – en del av planen

Elnätstationer, tekniska anläggningar såsom sopsugsanläggning och anläggningar för dagvattenhantering föreslås även i detaljplanen.

Inom området planeras ett kvarter för en ny pumpstation för fjärrvärme samt ett mobilitetshus i huvudsak avsett för boendeparkering. Byggaktör är Stockholm Exergi. Detta kvarter handläggs i en separat plan (diarienummer 2019–03328).

Upprustning av Lillsjöparken

Ett öppet dike anläggas vid Lillsjöparken med utlopp i Lillsjön för omhändertagande av dagvatten från det nya området norr om Kvarnbacksvägen. Lillsjöparken planeras rustas upp och förses med nya promenadbryggor och bryggdäck.

 

Bilder

Skolbyggnad i rött tegel med rundade former. Skolgård med människor i rörelse. Illustration
Kvarter 9. Grundskola för elever i årskurs F–9. Vy från huvudgatan söderut. Illustration: HMXW Arkitekter.
En bred gata med biltrafik och en bred trottoar. Gatan ligger invid en sportanläggning med byggnader och inhägnade planer för olika sporter. Illustration
Kvarter 11 och 13. Perspektiv från huvudgatan mot SALK:s sportanläggning. Illustration: DinellJohansson
Byggnader i grå fasad med olika höjder, vid en gata.
Kvarter 15. Kulturhistoriskt värdefulla motorprovhuset. Illustration: DinellJohansson
Sportanläggningen Riksbyhallen, vy från gata. I byggnadens bottenvåning ses café och entre. Människor i rörelse. Illustration
Kvarter 24. Sportanläggning i norra delen av området, vy från huvudbyggnad. Illustration: Fojab arkitekter.

Tidsplan

 • Start-PM godkändes den 13 juni 2019 i stadsbyggnadsnämnden, vilket innebär att planarbete kunde påbörjas
 • Samråd: 21 december 2021–7 februari 2022
 • Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning: 15 december 2022
 • Granskning: 23 augusti–19 september 2023
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden beräknas ske i juni 2024.
 • Kommunfullmäktige för antagande beräknas ske sista kvartalet 2024.

Efter godkännande i stadsbyggnadsnämnden ska detaljplanen antas i Kommunfullmäktige (KF).

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Martin Fierro Ramsjö
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 596

Oskar Bjelke
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 425

Karin Sandler Djerf
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 643

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Stockholmshusen

Centrala Bromma

Projekt i Riksby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad