Strandpromenad längs vik, flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Vy från Bällstaviken västerut.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Omvandling av industriområde till bostäder, park och gångstråk

Ulvsunda industriområde

I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. Inom fastigheten Masugnen 5 och 7 byggs cirka 370 bostäder, lokaler och förskola. Strandområdet tillgängliggörs för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Här byggs en blandad stad med cirka 370 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola. Bostäderna uppförs som bostadsrätt.

Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen och i direkt anslutning till tvärbanan.

Bebyggelsen är i 6 till 9 våningar i en punkthusstruktur i norr och en halvsluten kvartersstruktur i söder med indragna våningar. Bebyggelsen är högre mot Karlsbodavägen och lägre mot vattnet.

En gångväg byggs längs stranden

Ett sammanhängande tillgängligt gångstråk och strandpark byggs längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Genom strandpromenaden stärks kopplingarna till omkringliggande stadsdelar för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel.

Bilder

Strandpromenad längs vik, flerbostadshus till höger i bild, människor i rörelse, illustration.
Vy från Bällstaviken österut.
Bilväg, spårvagn, människor i rörelse, flerbostadshus till höger i bild, illustration.
Vy från Karlsbodavägen.
Flygvy över området, planområdet markerat med rött, montage.
Planområdet markerat med rött.
Karta över området, planområdet markerat med lila.
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 markerat med lila.

Tidsplan

  • Byggnation av bostäder pågår.
  • Laga kraft 19 mars 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 273 38

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Ulvsunda industriområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad