Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Projekt Planerat

Utveckling av Sätra centrum

Sätra

I Sätra centrum föreslås att den befintliga centrumanläggningen rivs och ersätts av ett publikt utomhustorg, kringbyggt av fyra kvarter med 550 bostäder och lokaler i samtliga bottenvåningar mot torget. (Detaljplan för Högsätra 10 och del av Sätra 2:1 med flera).

Markundersökningar

Under vecka 39 utför staden geoteknisk och miljöteknisk undersökning vid Sätra Centrum. Arbetet utförs med en borrbandvagn och prover kommer tas på flera punkter runt centrum. Provtagningen vid varje punkt tar ungefär en timme och sedan flyttas borrbandvagnen till nästa punkt.

Undersökningen ger mer information om områdets jord- och bergförhållanden och är en del i utredningsarbetet inför stadens arbeten i samband med utvecklingen av centrum.

Projektfakta

Utveckling av Sätra centrum

Den befintliga centrumanläggningen planeras att rivas och ersättas med ett torg som ramas in av byggnader med handel och andra lokaler i bottenvåningarna. Samtidigt planeras en nybyggnation av 550 bostäder i direkt anslutning till centrum.

Inåtvänt till utåtvänt

Utveckling av Sätra centrum syftar till att skapa ett trivsamt, tryggt och välkomnande mötesplats för hela stadsdelen. I Sätra centrum korsar flera gångstråk i olika riktningar varandra och flödet på dessa stråk samt av människor på väg till och från tunnelbanan är stort. Centrum ska omvändas från inåtvänt till utåtvänt – mot den omgivande bebyggelsen. Nybyggnation av bostäder bidrar till att minska det bostadsunderskott som finns i Stockholm men bidrar också till att skapa trygghet på platsen genom att utblickar skapas inifrån lägenheterna mot torget.

Tidplan

  • Samråd - 2 april till och med 14 maj 2020
  • Granskning - 30 juni till 31 augusti 2021
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden - 9 december 2021
  • Antagande av detaljplan - vintern 2022

Byggaktörer

Sätra centrum fastigheter AB
GreenDoor fastigheter AB
Stockholms stad

Bilder i granskningsförslag

Sätra Centrum Fågelperspektiv. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Planförslaget sett från söder. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd passage Sätraskolan. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C sett från ögonhöjd nr 2. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Till vänster Sätra C och torget i ögonhöjd och till höger vy från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Torget vid Sätra C och biljetthallen med påbyggnad. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Sätra C sett från norr. Bild: Urban Couture Arkitekter, 2021
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster (Urban couture arkitekter).
Visionsbild över det framtida torget i Sätra, sett mot väster. B (Urban couture arkitekter 2019.
Programmering Sätra C. Hus F är biljetthallen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Emelie Häll

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad