Illustration av planområdet
Översiktskarta med planområdets ungefärliga läge.
Projekt Pågående

Utbyggnad och utveckling av området vid Högdalens ÅVC

Högdalen

Högdalenverket byggs ut för ökad fjärrvärmeanvändning och en sorteringsanläggning för matavfall uppförs. Planen gäller fastigheterna Tippen 1-4. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Ny sorteringsanläggning och kraftvärmeverket byggs ut

De avfalls- och återvinningsverksamheter som finns inom planområdet ska utvecklas. Tippen får en ny sorteringsanläggning för matavfall och kraftvärmeverket byggs ut med två pannor och en ackumulatortank. Planen har vunnit laga kraft. 

Kraftledning grävs ner

Svenska Kraftnäts luftburna högspänningsledning som dras bredvid Högdalstippen och Högdalen ÅVC grävs ner i marken. (Detaljplan diarienummer 2018-12824, denna plan har tidigare vunnit laga kraft).

En förutsättning för att nå klimatmålet

De nya anläggningarna kommer att öka tillgången till förnybar energi baserad på biobränslen vilket gör dem avgörande för att nå Stockholms klimatmål. Dessutom stöder de målet om att staden ska samla in och omhänderta 70 procent av matavfallet.

Tidplan

  • Samråd: 19 september - 31 oktober 2017.
  • Granskning: 13 januari 2021-9 februari 2021.
  • Antagande: 15 april 2021.
  • Laga kraft: 20 maj 2021. Länsstyrelsens beteckning: 404-30682-2021.
  • Laga kraft: 11 januari 2022. Länsstyrelsens beteckning:404-84131-2021.

Separat plan för kraftledning

  • Laga kraft: 1 juni 2019. Planen är nu gällande.

Inblandade aktörer

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten utveckling av Högdalens ÅVC

Den kraftledning som ska grävas ner ligger i en egen detaljplan. Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. Du kan ta del av de tidigare handlingarna i Bygg- och plantjänsten:
Bygg- och plantjänsten kraftledning grävs ner i mark

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad