Barn som leker på ett gummiberg med rutschkanor och hängbro.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vasaparkens lekplats rustas upp och förnyas

Vasastan

Nu startar upprustningen och förnyelsen av Vasaparkens lekplats.

Arbetet delas upp i fyra etapper. Den första etappen planeras starta våren 2024 och den sista etappen beräknas vara klar i slutet av 2025. Vartefter etapperna blir klara öppnar vi upp för leksugna barn. Målet är att någon del av lekplatsen alltid ska vara öppen under byggtiden.

Parklekens verksamhet kommer under hela byggtiden att pågå som vanligt.

Planerade åtgärder i korthet:

 • Lekplatsen får ett tema utifrån den svenska naturen och Astrid Lindgrens berättelse om småfolket Peter och Petra som bor under en gran i Vasaparken.
 • Det böljande gummiberget rivs och ersätts med lektorn i form av granar med rutschkanor och hinderbana mellan granarna.
 • I småbarnsleken skapas en lekmiljö med balansgång, sandlek, rutschkana och gungor. Denna del får staket runt om.
 • Lekplatsens belysning förbättras och belysning integreras i lekredskapen.
 • De befintliga träden får förbättrade växtbäddar.
 • Det anläggs flera planteringsytor med träd, buskar och perenner.
 • En pergola byggs som bekläs med klätterväxter.
 • Lekplatsen får fler sittytor och platser för de äldre barnens häng, till exempel tillkommer hängmattor.
 • Lekplatsen får ökad överskådlighet och tydligare uppdelning mellan olika aktiviteter.
 • Leklastbilen blir kvar.
Översikt över lekpark med färgmarkeringar för respektive etapp, illustration.

Bakgrund

Vasaparkens lekplats är sliten och behöver rustas upp. Ett förslag till upprustning har tagits fram i dialog med parkens besökare.

Vasaparkens lekplats är en av Stockholms mest besökta lekplatser och är en del av den parkleksverksamhet som finns i parken med personal som skapar aktiviteter för barn och ungdomar. Lekplatsen fick sin nuvarande utformning i början av 2000-talet då hela parken förnyades. Tiden har gått och barnen som lekte här när lekplatsen var ny har nu blivit stora. Lekutrustning och markmaterial är slitet och är i stort behov av upprustning.

Program för Vasaparkens lekplats

Ett program för parkens upprustning togs fram under 2022 och godkändes av stadsdelsnämnden i mars 2023. Under framtagandet av programmet tog stadsdelsförvaltningen in synpunkter och idéer från parklekspersonal, fokusgrupper med barn/ungdomar och parkleksbesökare genom workshops, dialoger och enkätsvar. Framtaget program anger en inriktning och åtgärder för en upprustning och förnyelse av lekplatsen.

Använd kontaktformuläret om du vill ta del av programmet i sin helhet eller är intresserad av sammanställningar av genomförda medborgardialoger. Kom ihåg att ange vad ditt ärende gäller.

En klätterställning utformad som granar med rutschkanor och hängbro. Illustration.
Lektorn i form av granar. Copyright 2023 KOMPAN A/S.

Tidsplan

 • Tidig medborgardialog: 14–27 mars 2022
 • Programarbete: vår–höst 2022
 • Dialog om upprustningsförslag: november/december 2022
 • Beslut i stadsdelsnämnden: vinter/vår 2023
 • Framtagande av bygghandlingar och andra tekniska underlag: 2023
 • Byggstart: våren 2024
 • Färdigställande: slutet av 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad