Mårbackastråket
Mårbackastråket
Projekt Planerat

Blandad stadsbebyggelse i Telestaden

Farsta

Levande stad och kulturhistoria står i centrum när före detta televerksområdet i Farsta omvandlas till en modern stadsdel. Förslaget innebär bland annat cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel, kontor, verksamheter och service.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att omvandla området till en levande stadsdel med en blandning av bostäder, verksamheter, kontor, service och skola. Förslaget innehåller cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor samt lokaler för kontor, verksamheter och service.

De två områdena Vitsand och Mårbacka kopplas samman med varandra genom ett centralt stråk, Mårbackastråket.  Längs med det centrala stråket planeras för service, handel och verksamheter. Samtidigt omvandlas Ågesta broväg till en stadsgata med Teletorget som central samlingspunkt där Ågesta broväg och Mårbackastråket möts. Stadsdelen får flera mindre parker och i öster blir Mårbackaparken områdets stadsdelspark.

Två nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen gör det enklare och tryggare att nå Drevviken.

Detaljplanen Burmanstorp 1 med flera ligger i östra Farsta längs med Nynäsvägen. Det tidigare verksamhetsområdet har disponerades av Televerket och senare av Telia.

Stärker Farsta

Förslaget utgör en viktig del i att nå målet om 40 000 nya bostäder till år 2020 och ingår i influensområdet för utbyggd tunnelbana. Projektet stärker Farsta som tyngdpunkt och bidrar till att vända Farsta mot Drevviken.

Tidplan

 • Start-PM: 15 mars 2016
 • Samråd: 8 oktober - 26 november 2019. Samrådsmöte hålls 7 november samt 12 november 2019  i Telestaden.
 • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden efter samråd: 24 september 2020
 • Etapp 1, omfattande Vitsands befintliga skivhus och matsalsbyggnad:
  Granskning: april 2021
  Antagande: november 2021
 • De delar som berörs av en ombyggnad av trafikplats Larsboda och anslutande gatustruktur:
  Granskning: december 2022

Byggaktörer

Farsta Stadsutveckling AB (Ikano bostad och Rikshem).

 

Visionsbilder

Flygvy över Telestaden
Flygvy över Telestaden
Illustrationsplan över Telestaden
Illustrationsplan över Telestaden
Ågesta broväg som stadsgata
Ågesta broväg som stadsgata
Mårbackastråket
Mårbackastråket
Mårbackaparken
Mårbackaparken
Teletorget
Teletorget

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna-Stina Bokander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Larsson Veronique

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad