En gång- och cykelbana, på ena sidan av banan syns
Vy från Vitsandsstråket mot Sinnenas park och bostadshuset i kvarteret V6. Illustration: White
Projekt Pågående

Blandad stadsbebyggelse i Telestaden

Farsta

Levande stad och kulturhistoria står i centrum när före detta televerksområdet i Farsta omvandlas till en modern stadsdel. Projektet har två etapper med separata detaljplaner. Detaljplan för Vitsand norra har godkänts (vunnit laga kraft) och kan genomföras enligt planerna.

Projektfakta

Det övergripande planprojektet syftar till att omvandla tidigare Televerkets område till en levande stadsdel. Den kommer att ha en blandning av bostäder, service, verksamheter och allmänna platser. Planförslaget innehåller cirka 2 000 bostäder, en skola, fem förskolor samt lokaler för kontor, verksamheter och service.

De två områdena Vitsand och Mårbacka, på varsin sida om Ågesta broväg, kopplas samman genom ett centralt stråk, Vitsandsstråket och Mårbackastråket. 

Levande stadsdel

Telestaden ligger i nordöstra Farsta längs med Nynäsvägen. Området uppfördes som Televerkets huvudkontor och laboratorier och disponerades senare av Telia som lämnade området 2016. Stora delar av den befintliga bebyggelsen och landskapet har ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms samtidigt ha stor potential för att utvecklas till en levande och funktionsblandad stadsdel. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM: 15 mars 2016
  • Samråd: 8 oktober - 26 november 2019. 
  • Ställningstagande i Stadsbyggnadsnämnden efter samråd: 24 september 2020

Etapp 1 Vitsand norra

  • Vitsand norra har diarienummer 2021-02505 
  • Granskning 28 april - 6 maj 2021
  • Laga kraft-vunnen 7 juni 2022

Etapp 2 Vitsand södra och Mårbacka

  • Vitsand södra och Mårbacka har diarienummer 2014-13908 
  • Granskning: tidigast januari 2025
  • Antagande: tidigast december 2025

Byggaktörer

Farsta Stadsutveckling AB (Ikano bostad och Rikshem).

Visionsbilder

Illustrationsplan för hela Telestaden med markering för etappen Vitsand norra.
Övergripande illustrationsplan för hela Telestaden med markering för etappen Vitsand norra. Utanför Vitsand norra redovisas samrådsförslaget från 2019 som kommer att ändras inför granskning.
Illustrationsplan för Vitsand norra. Befintliga byggnader som bevaras redovisas i ljusgrått medan tillkommande byggnader redovisas i mörkgrått.
Illustrationsplan för Vitsand norra. Befintliga byggnader som bevaras redovisas i ljusgrått medan tillkommande byggnader redovisas i mörkgrått. Illustration: White
Flygvy över Vitsand norra från norr.
Flygvy över Vitsand norra från norr. Illustration: White
En gång- och cykelbana, på ena sidan av banan syns
Vy från Vitsandsstråket mot Sinnenas park och bostadshuset i kvarteret V6. Illustration: White
Vitsandsstråket längs befintliga skivhus och nya lamellhus till höger och den befintliga naturslänten till vänster i bild.
Vitsandsstråket längs befintliga skivhus och nya lamellhus till höger och den befintliga naturslänten till vänster i bild. Illustration: White
Vy mot skivhusen i Vitsand med tillägg sett från söder över Nynäsvägen
Vy mot skivhusen i Vitsand med tillägg sett från söder över Nynäsvägen. Illustration: White

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Etapp 1 Vitsand norra, bygg- och plantjänsten
Etapp 2 Vitsand södra och Mårbacka, bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Sederholm

Projektledare, exploateringskontoret

Christian Bleckman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad