Utemiljö

Stockholms utemiljöer ger staden dess karaktär. Offentliga platser som torg, kajer, parker och naturområden är gemensamma ytor där människor kan vistas och mötas. De bidrar till en levande och trygg stad. Att spendera tid utomhus är också viktigt för vår hälsa. Tillsammans värnar vi dessa miljöer när staden utvecklas.

Torg

Torgen i Stockholm utgör kärnan i vår stadsmiljö. De har historiskt sett haft en viktig funktion för människor att samlas på och fungerar än idag som mötes- och försäljningsplatser. Staden utvecklar och underhåller torgen för att både bevara och skapa nya offentliga platser.

Pågående och planerade torgprojekt

Parker

Stockholms många parker är viktiga för miljön i staden. De är populära gröna rum med plats för folkliv, avkoppling och motion. Med jämna mellanrum behöver stadens parker rustas upp eller byggas om och i nya stadsdelar byggs det nya parker.

Pågående och planerade parkprojekt

Gatuträd

På Stockholms gator och torg finns cirka 45 000 träd. Träden gör staden till en trevligare plats att bo och vistas i samtidigt som de förbättrar luft och klimat. Nyplantering av träd sker i växtbäddar som ger utrymme för trädens rötter och på samma gång är en del av stadens dagvattenhantering. Äldre träd kan vara i behov av växtbäddsrenovering.

Pågående och planerade gatuträdsarbeten

Levande kajer

Kajerna runt om staden ger Stockholm en unik karaktär och är viktiga offentliga rum. Platserna har en stor potential att utvecklas ytterligare till än mer levande mötesplatser som är tillgängliga för folkliv, kultur, restauranger och caféer. Samtidigt ska kajerna också ge goda förutsättningar för sjöfartens utveckling.

Kajstrategi för Stockholms stad 2022 (pdf)

Stadsliv på Stockholms kajer.

Pågående och planerade kajprojekt

Grönare Stockholm

Stockholms gröna områden har stor betydelse för vår livskvalitet och bidrar till en trevligare miljö för alla som bor i staden. Grönare Stockholm är en satsning för att rusta upp och utveckla stadens parker, gångstråk, naturområden och torg.

 

Podden Stockholm växer

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad