• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Gribbyparken rustas upp

Solhem

Gribbyparken är en kvarterspark belägen i Spånga, nära Spångavägen och Gribbyvägen. Platsen är utvald att utvecklas och upprustas inom satsningen Grönare Stockholm för att bli en trygg och mångfunktionell park med fokus på biologisk mångfald och dagvattenhantering.

Parken består av två delar på var sida om Logvägen. Väster om vägen finns det en lekplats, anlagd i en gammal fruktträdgård och öster om vägen finns en öppen yta med pulkabacke och grill.

I Gribbyparken finns möjlighet att stärka den biologiska mångfalden genom många små åtgärder på gräsytor och i bryn, justering av belysning och anläggning av bostäder för insekter, kräldjur och fåglar.

Parken är ett bra exempel på hur en plats kan vara multifunktionell genom att utvecklas till att vara både lekplats och aktivitetsyta, främja biologisk mångfald samt att parken vid kraftigt regn kan fungera som en uppsamlingsyta för regn- och dagvatten från närliggande gator.

Hängmatta i en park, lekplats, ett brunt skjul och gungställning, collage med fyra bilder.
Gribbyparken juni 2023. Foto: Lennart Johansson.

Åtgärder i parken

 • Lekplatsen rustas upp och fler sittplatser skapas.
 • Lekutrustningen flyttas från lågpunkter där vattnet blir stående vid ihållande regn.
 • En naturlekstig anläggs genom parken.
 • Vid pulkabacken planeras nya sittgrupper med bord.

Uppsamlingsyta för regn och dagvatten

En uppsamlingsyta för vatten från gator och andra hårda ytor i området anläggs. Detta innebär att vatten leds till sänkor i terrängen som inte påverkar lekutrustning, framkomlighet eller utgör fara för barn. Här samlas och fördröjs vattnet vid skyfall och ihållande regn vilket minskar risken för översvämning.

Skapa bostäder för insekter, kräldjur, fladdermöss och fåglar

Det finns redan en hel del fågelarter i parken och många olika sorters holkar sätts upp för att bevara och förbättra fågellivet.

För att ge möjlighet för groddjur och fladdermöss att övervintra byggs ett ”grodhotell”.

Insektshotell sätts upp och en så kallad sandblotta där insekter får möjlighet att bygga bon planeras i ett läge där färre besökare rör sig.

Nya ängsytor och begränsning av klippta gräsytor

Artrikedomen i gräsmattor ökas genom nysådd, pluggplantor och skapande av äng. Gräsmattor bevaras på utvalda ytor då de också används för lek och vistelse.

De gamla träden bevaras och nya träd planteras

De gamla träden som finns i parken kommer att bevaras så mycket som det går. Nya träd och buskar planteras med fokus på arter som blommar och ger bär för att gynna pollinatörer, insekter och fåglar i form av föda och boställe.

Ändamålsenlig belysning som inte stör den biologiska mångfalden

Befintlig belysning byts ut så att parken fortsatt upplevs trygg medan inget onödigt ljus stör insekter, fladdermöss och fåglar. Samtidigt minskar energianvändningen.

Projektområde för Gribbyparken markerat i rosa, karta.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden november 2022.
 • Genomförandebeslut togs i juni 2023.
 • Byggstart våren 2024.
 • Genomförande klart våren 2025.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Solhem

Projekt inom Grönare Stockholm

Uppdaterad