Grönare Stockholm

Stockholms gröna områden har stor betydelse för vår livskvalitet och bidrar till en trevligare miljö för alla som bor i staden. Grönare Stockholm är en satsning för att rusta upp och utveckla stadens parker, gångstråk, naturområden och torg.

Från start 2017 och fram till sommaren 2022 har totalt 32 projekt genomförts. De upprustade platserna ska inbjuda till aktivitet i park och natur samt även stärka klimatanpassning, ekologiska värden och de viktiga sambanden mellan olika grönområden.

Av de 32 projekten finns åtgärder för att förbättra ekarnas livsmiljöer och för att förbättra våtmarker för grodor och groddjur. Groddammar och övervintringsplatser för groddjur har byggts på flera platser. Stockholms ekar behöver ljus för att trivas och därför röjs det i ekskogarna.

Nya projekt med fokus på miljön

Under 2022–2023 startade Stockholms stad arbetet med ytterligare projekt inom satsningen Grönare Stockholm.

De platser som har valts ut för kommande projekt är platser där man kan förbättra för eller åtgärda

 • biologisk mångfald
 • ekologiska samband mellan parker och gröna stråk
 • dagvattenavrinning vid kraftigt regn och skyfall
 • platser där det blir riktigt varmt så kallade värmeöar
 • bullerstörning
 • trygghetsproblem.

En plats är ofta mångfunktionell, till exempel kan en park användas för aktivitet och rekreation samtidigt som regnvatten tas om hand och miljön förbättras för insekter och bin.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter på en plats, både djur och växter. Även variation mellan arter och inom arter är biologisk mångfald.

För att förbättra för djur- och växtlivet arbetar Stockholms stad på olika sätt. Blommor och växter planteras, eftersom blomsterrika miljöer ger mat åt pollinatörer så som bin, fjärilar, flugor och skalbaggar. Fågelholkar, fladdermusholkar, mulmholkar och insektshotell sätts upp. Död ved läggs ut på olika platser, de blir både mat och bostad åt mängder av fåglar, smådjur, insekter och svampar.

Värmeöar

När det är riktigt varmt är stadens centrum mer utsatt än förorter och landsbygd. Hårda ytor så som gator och byggnader bidrar till att det blir extra varmt. Den här sortens platser kallas värmeöar. För att minska effekten av värmeöar planteras träd och annan växtlighet som bidrar med skugga i staden.

Kraftigt regn

I Sverige har det blivit vanligare med mycket regn på kort tid. Vi arbetar med att förebygga effekterna av regn på olika sätt. Ett sätt att ta hand om regnvatten i gatumiljön är att bygga växtbäddar för träd och planteringar, leda vattnet dit och på så sätt bevattna träd och planteringar på en gång som vattnet rinner bort snabbare från gatorna.

Buller, trygghet och möjlighet till aktivitet vägs också in i planeringen för de utvalda platserna.

Strategidokument

I februari 2017 antog kommunfullmäktige i Stockholms stad riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet.

Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden (pdf)

Projekt inom Grönare Stockholm

 1. Husby gräns mot Järvafältet
 2. Grönt kulturstråk Husby
 3. Tenstagången och Taxingeplan
 4. Gullingeparken, Tensta
 5. Hidingehöjden, Hjulsta
 6. Norra Rinkebygången
 7. Norra Stadsparken, Rinkeby
 8. Tenstadalen
 9. Solursparken, Vällingby
 10. Hässelby torg
 11. Ormängstorget 
 12. Stråk mellan Hässelby torg och Ormängstorget
 13. Gröna Stugan, Bredäng
 14. Vårbergstoppen
 15. Vårgården, Vårby
 16. Bodholmsgången, Skärholmen
 17. Stadsodling i ytterstadscentrum inom Skärholmen
 18. Backen, Östberga
 19. Stadsodling i ytterstadscentrum inom Enskede, Årsta, Vantör
 20. Hagdalen, Högdalen
 21. Perenner i Högdalen
 22. Bandängen, Högdalen
 23. Måsen, Fagersjö
 24. Magelungens strandpromenad, Fagersjö-Farsta
 25. Flatenbadet, Skarpnäck.
 1. Groddjursdammar, Råcksta träsk
 2. Regionalt ek-samband, Vårberg
 3. Regionalt ek-samband, Hagsätraskogen-Rågsveds friområde
 4. Regionalt ek-samband, Fagersjöskogen-Rågsveds friområde
 5. Regionalt ek-samband, Farstanäset, Magelungen
 6. Regionalt ek-samband, Larsboda-Sköndal
 7. Groddjurstunnel, Sköndal.
 1. Bromma strandpromenad
 2. Hagstråket, Tensta
 3. Gribbyparken, Spånga
 4. Naturlekplats Trudelutten, Kista
 5. Grönstruktur, Örby Bandhagen
 6. Grönstruktur, Årstaskogen – Hemskogen, Enskede Årsta.

Uppdaterad