Grönare Stockholm

Bildcollage. En fjäril som sitter på en blomma, person som plaskar med gummistövlarna i en vattenpöl, en insekt som sitter på en människas långfinger.

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, naturområden och torg förnyas, förbättras och rustas upp.

Satsningen Grönare Stockholm startade 2017

Från start 2017 och fram till sommaren 2022 genomförs 25 projekt. Platserna för projekten har valts ut med fokus på gröna värden i stadens alla delar. De upprustade platserna ska inbjuda till aktivitet i park och natur samt även stärka klimatanpassning, ekologiska värden och de viktiga sambanden mellan olika grönområden.

"Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden".

Ekar och groddjur

Sex projekt pågår för att förbättra ekarnas livsmiljöer och göra insatser vid våtmarker för grodor och groddjur. Det byggs groddammar och övervintringsplatser för groddjur på flera platser. Stockholms ekar behöver ljus för att trivas och därför röjs det i ekskogarna.

Nya projekt med fokus på miljön 2022

Nu startar Stockholms stad arbetet med ytterligare projekt inom Grönare Stockholm. De nya projekten väljs ut med fokus på miljön. Platser där man kan förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, ekologiska samband mellan parker och gröna stråk, dagvattenavrinning vid skyfall och platser där det blir riktigt varmt, värmeöar, finns med i urvalet. Buller och trygghet vägs också in i planeringen för de utvalda platserna.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Projekt enligt karta numrerade 1-31

Strategidokument

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet. 

Strategidokument för Grönare Stockholm

Uppdaterad