Grönare Stockholm

Bild på en anka, nyckelpiga, skalbagge och fladdermus.

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, naturområden och torg förnyas, förbättras och rustas upp.

Grönare Stockholm startade 2017

Från start 2017 och fram till sommaren 2022 har totalt 32 projekt genomförts. De upprustade platserna ska inbjuda till aktivitet i park och natur samt även stärka klimatanpassning, ekologiska värden och de viktiga sambanden mellan olika grönområden.

Ekar och groddjur

Av de 32 projekten finns åtgärder för att förbättra ekarnas livsmiljöer och för att förbättra våtmarker för grodor och groddjur. Groddammar och övervintringsplatser för groddjur har byggts på flera platser. Stockholms ekar behöver ljus för att trivas och därför röjs det i ekskogarna.

"Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden".

Nya projekt med fokus på miljön

Under 2022-2023 startar Stockholms stad arbetet med ytterligare projekt inom satsningen Grönare Stockholm.

De platser som har valts ut för kommande projekt är platser där man kan förbättra för eller åtgärda:

  • biologisk mångfald
  • ekologiska samband mellan parker och gröna stråk
  • dagvattenavrinning vid kraftigt regn och skyfall
  • platser där det blir riktigt varmt så kallade värmeöar
  • bullerstörning
  • trygghetsproblem.

En plats är ofta mångfunktionell, till exempel kan en park användas för aktivitet och rekreation samtidigt som regnvatten tas om hand och miljön förbättras för insekter och bin.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter på en plats, både djur och växter. Även variation mellan arter och inom arter är biologisk mångfald.

För att förbättra för djur- och växtlivet arbetar Stockholms stad på olika sätt. Blommor och växter planteras, eftersom blomsterrika miljöer ger mat åt pollinatörer så som bin, fjärilar, flugor och skalbaggar. Fågelholkar, fladdermusholkar, mulmholkar och insektshotell sätts upp. Död ved läggs ut på olika platser, de blir både mat och bostad åt mängder av fåglar, smådjur, insekter och svampar.

Värmeöar

När det är riktigt varmt är stadens centrum mer utsatt än förorter och landsbygd. Hårda ytor så som gator och byggnader bidrar till att det blir extra varmt. Den här sortens platser kallas värmeöar. För att minska effekten av värmeöar planteras träd och annan växtlighet som bidrar med skugga i staden.

Kraftigt regn

I Sverige har det blivit vanligare med mycket regn på kort tid. Vi arbetar med att förebygga effekterna av regn på olika sätt. Ett sätt att ta hand om regnvatten i gatumiljön är att bygga växtbäddar för träd och planteringar, leda vattnet dit och på så sätt bevattna träd och planteringar på en gång som vattnet rinner bort snabbare från gatorna.

Buller, trygghet och möjlighet till aktivitet vägs också in i planeringen för de utvalda platserna.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Projekt enligt karta numrerade 1-37

Strategidokument

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet. 

Strategidokument för Grönare Stockholm

Uppdaterad