Kvarter B.
Kvarter B. Bebyggelsens front mot parken och aktivitetsbryggan. Bild: Pörner + Pettersson Arkitekter
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 5: 1 250 bostäder i tio nya kvarter

Det planeras för cirka 1 250 lägenheter på den västra sidan av Årstafältet. Syftet med planen är bland annat att länka samman Årstafältet med Östberga.

Om projektet

Nya bostäder, lokaler och gator

Årstafältet byggs ut i etapper. I den femte etappen är planen att bygga ut den västra delen av Årstafältet med cirka 1250 bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningar och gator. Tanken är att skapa en tät och levande stadsdel med en tydlig bebyggelsefront mot den stora parken på fältet. De nya kvarteren ska även bidra till att koppla samman Årstafältet och Östberga, vilket är ett av projekt Årstafältets övergripande mål.

Tio nya bostadskvarter

Bostäderna fördelas på tio kvarter. Byggnaderna planeras bli mellan två och tio våningar höga, dels för att skapa variation men också för att få in sol på gårdar och fasader. Taken utformas för att uppmuntra till grönska och vistelse, till exempel takterrasser, sedumtak och odling på taket. I bottenvåningarna finns publika lokaler med möjlighet för olika typer av verksamheter. Upplåtelseformen är både hyres- och bostadsrätter. Parkeringsplatser ska finnas i garage under varje bostadskvarter samt kantstensparkering vid gatorna.

Aktiviteter och lek

De nya bostadskvarteren kommer att ligga intill det vi kallar för aktivitetsbryggan, en serie parker för lek, spontanidrott och andra aktiviteter. Bland annat planeras för en temalekplats. Aktivitetsbryggan löper mellan bebyggelsen och det stora fältet. I den norra änden av aktivitetsbryggan ska det ligga en parkleksbyggnad. 

Levande gator med plats för möten

Trafiken i området koncentreras till en lokal huvudgata som löper genom hela Årstafältet. Längs huvudgatan kommer det att finnas cykelbanor, breda trottoarer med träd, lokala torg, en busshållplats och gott om utrymme för gående.

Ett gångstråk kopplar samman Östbergahöjden med Årstafältet. Det kommer även att bli en trappgränd mellan huvudgatan och Östbergabackarna.

Mellan den nya bebyggelsen och aktivitetsbryggan löper en gångfartsgata som blir ett viktigt promenadstråk med många sittplatser och utsiktspunkter.

Golfen

Planområdet utgörs idag till största del av Årsta golfs verksamhet. Staden har utrett möjligheten att flytta golfen till en ny plats i närheten av Årstafältet. I början av juni 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Golfen kan vara kvar på nuvarande plats till och med 2026.

Markanvisning för Årsta golf

Byggaktörer

Exploateringsnämnden markanvisade under 2019 och 2020 mark till nedanstående byggaktörer:

 • Kvarter A: Selvaag Bolig, 137 bostäder
 • Kvarter B: Åke Sundvall, 141 bostäder
 • Kvarter C: Kärnhem bostad, 93 bostäder
 • Kvarter D: Kärnhem bostad, 145 bostäder
 • Kvarter E: Erik Wallin och Gimle, 128 bostäder
 • Kvarter F: Nordr, 149 bostäder
 • Kvarter G: Storstaden Bostad, 94 bostäder
 • Kvarter H: Aros Bostadsutveckling, 101 bostäder
 • Kvarter I: Svenska Bostäder, 147 bostäder
 • Kvarter J: Bergsundet, 117 bostäder

Tidplan

 • Samråd om detaljplanen: 15 mars – 26 april 2022
 • Granskning av detaljplanen: Preliminärt kvartal 4 2023 
 • Godkännande av detaljplanen: Under 2024

Vi kommer löpande att uppdatera här på sidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2027 – 2034.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Bostäderna i etapp 5 är fördelade på tio kvarter. Illustration
Bostäderna i etapp 5 är fördelade på tio kvarter.
Östbergastråket, en lång och bred trappa med mötesplatser längst ned. Illustration
Vy över Östbergastråket. Illustration: Karavan landskap
Vy över kvarteret med ett ljust femvåningshus. Visionsbild
Kvarter B. Vy över kvarterets nordvästra hörn. Bild: Pörner + Pettersson Arkitekter
Kvarter B.
Kvarter B. Bebyggelsens front mot parken och aktivitetsbryggan. Bild: Pörner + Pettersson Arkitekter
Kvarter C. Visionsbild
Kvarter C. Bebyggelsens front mot aktivitetsbryggan samt fasad mot den norra lokalgatan. Bild: Semrén + Månsson och Tengbom
Kvarter C. Visionsbild
Kvarter C. Vy över kvarteret sedd från nordväst. Bild: Semrén + Månsson och Tengbom.
Kvarter D. Vy mot huvudgatan och Östbergastråket. Visionsbild
Kvarter D. Vy mot huvudgatan och Östbergastråket. Bild: Arkitema
Kvarter D. Visionsbild
Kvarter D. Vy från aktivitetsbryggan. Bild: Arkitema
Kvarter E. Visionsbild
Kvarter E. Fasad mot norr sedd från skolstråket. Bild: Arkitema Arkitekter
Kvarter E. Visionsbild
Kvarter E. Vy sedd från korsningen nordost längs skolstråket. Bild: Arkitema Arkitekter
Kvarter F. Visionsbild
Kvarter F. Fasad mot huvudgatan. Bild: FOJAB Arkitekter
Kvarter F. Visionsbild
Kvarter F. Vy över kvarterets sydöstra hörn. Bild: FOJAB Arkitekter
Kvarter G. Visionsbild
Kvarter G. Vy över kvarteret sedd från nordväst. Bild: Vera Arkitekter
Kvarter G. Visionsbild
Kvarter G. Vy över punkthusen med stadsradhus emellan sedd från korsningen i sydost. Bild: Vera Arkitekter
Kvarter H. Visionsbild
Kvarter H. Byggnadens bottenvåning mot huvudgatan. Bild: Nyréns arkitekter
Kvarter H. Visionsbild
Kvarter H. Vy över bebyggelsen mot östra lokalgatan sedd från sydost. Bild: Nyréns arkitekter
Kvarter I. Visionsbild
Kvarter I. Vy över kvarterets nordöstra hörn sedd från huvudgatan. Bild: Semrén och Månsson
Kvarter I. Visionsbild
Kvarter I. Vy över kvarterets östra hörn och fasad mot trappgränd sedd från huvudgatan. Bild: Semrén och Månsson.
Kvarter J. Visionsbild
Kvarter J. Vy över kvarterets nordöstra hörn sedd från Huvudgatan. Bild: FLOR Arkitekter
Kvarter I. Visionsbild
Kvarter I. Vy från Östgötabackarna. Bild: FLOR Arkitekter

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidad tur

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Abdifatah Sahal

Projektledare, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad