Karta över området, visas i stadens manér. Tre markeringar i området mellan Sockenvägen och Bägersta byväg syns, norr om och längs med den norra delen av Enskede Rackethall samt omkring den södra delen av hallen och strax söder om gångbanan mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. De utgör det ungefärliga planområdet.
Ungefärligt planområde markeras med rosa i bilden.
Projekt Planerat

150-200 nya bostäder nära Enskedefältet

Enskedefältet

Staden planerar att bygga cirka 150-200 bostäder i området mellan Enskedefältet och Årsta industriområde. Samråd om detaljplanen hålls preliminärt under andra halvåret 2024.

Projektfakta

Staden utreder cirka 150-200 nya lägenheter

Projektet omfattar cirka 150-200 lägenheter i flerbostadshus samt en utveckling av den befintliga rackethallens verksamhet.

Det exakta förslaget om antal bostäder, utformning, höjder med mera presenteras vid samrådet. Under samrådsperioden finns det möjlighet för alla att ta del av förslaget och alla utredningsrapporter samt att lämna synpunkter. Det slutliga beslutet fattas sedan av kommunens politiska ledning.

Tidplan för detaljplanen

  • Arbetet med detaljplanen startade i maj 2016.
  • Samråd preliminärt under andra halvåret 2024.

Bakgrund till projektet

Området längs med Bägersta Byväg och sydost om Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet har sedan början av 2000-talet diskuterats som en lämplig plats för bostadsbyggande. I och med att arbetet med att lägga kraftledningen i en tunnel blev klart under 2011, kunde staden fortsätta med planerna på ny bebyggelse. Kostnaden för att gräva ner kraftledningen betalades av staden under förutsättning att de frigjorda ytorna skulle bebyggas.

De nya bostäderna kan bidra till en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet.

Exploateringsnämnden anvisade tidigare, i juni 2014, mark i området. Beslut om påbörja detaljplanearbetet för Bägersta Byväg togs i maj 2016 i stadsbyggnadsnämnden. Utredningar av platsen och planarbetet har visat att intentionerna i markanvisningen från 2014 inte kan genomföras och därför förlängdes den inte under 2020.

I mars 2021 tog exploateringsnämnden beslut om en ny markanvisning till ALM Småa och Enskede Rackethall.

I juni 2022 tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning till Årsta Golf AB.

Intilliggande plan

Enskede Värdshus önskar bygga bostadsrätter på sin nuvarande tomt. Förslaget innebär att den nuvarande byggnaden rivs. Restaurangverksamheten är tänkt att fortsätta i bottenvåningen på det nya huset. Detaljplanearbetet startade i december 2017 och kommer att samordnas med Bägersta Byväg-projektet.

Läs mer om Enskede Värdhus-projektet här.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad