Två vita flervåningshus som möts i ett hörn. På en skylt står Värdshus. Illustration.
Vy från Sockenvägen. Vid mötet av de två volymerna, i korsningen Bägersta Byväg och Sockenvägen, skapas en entréplats. I hörnet föreslås entréer till både bostäder och lokaler. Illustration: DinellJohansson
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

70 bostäder vid Enskede Värdshus

Enskedefältet

Enskede Värdshus vill bygga ett nytt hus med cirka 70 bostäder på sin nuvarande fastighet. Förslaget innebär att det nuvarande värdshuset rivs. Samråd om förslaget genomfördes 25 maj–27 juli 2021.

Förslaget till ny detaljplan syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i fyra våningar längs Sockenvägen och Bägersta byväg i stadsdelen Enskedefältet. Mot Sockenvägen förslås centrumverksamhet i bottenvåning. Parkeringsplatser anordnas i garage under den byggnadsdel som vetter mot Bägersta Byväg. Detaljplanen möjliggör också erforderlig utökning av fastigheten Rättikan 1 som bebyggs.

Byggnaden föreslås innehålla cirka 70 bostäder i varierande storlekar med centrumändamål i bottenplanet mot Sockenvägen. I framtaget förslag redovisas en restaurangverksamhet, men planförslaget möjliggör även andra användningar inom ramen för centrumändamål.

Planens genomförande förutsätter rivning av befintlig byggnad på platsen samt ianspråktagande av allmän parkmark där vissa träd tas bort till förmån för ny byggnad.

Vid korsningen Sockenvägen/Bägersta byväg skapas en indragen entréplats med entréer till både bostäder och lokal, vilket ger förutsättningar för rörelse på platsen under stora delar av dygnet.

Fastigheter inom planförslaget

De berörda fastigheterna Rättikan 1 och Enskede Gård 1:1 ägs av Stockholms stad. Rättikan 1 är upplåten med tomträtt till Enskede Värdshus Projekt AB.

Intilliggande plan

Precis intill Enskede Värdshus planerar staden ett nytt bostadsområde, Bägersta Byväg, med 150-200 bostäder. För att skapa en bra helhet i området kommer arbetet med de två projekten att samordnas noga.

Frågor och svar

Utifrån den framtagna kulturmiljöutredningen bedöms den befintliga byggnaden (Enskede värdshus) inte ha några särskilda kulturhistoriska värden. Däremot anges att delar av den befintliga växtligheten, exempelvis i form av planteringen av klibbalar, befintlig knäckepil vid Sockenplan (utanför nuvarande planområde) samt andra enskilda äldre träd, har kulturhistoriska och karaktärsskapande värden i varierande grad.

Detaljplanen innebär att delar av befintlig markyta, idag planlagd som parkmark och belägen närmast Sockenvägen, övergår som kvartersmark tillhörande planområdet. Nuvarande funktioner inom parken, såsom anläggningar för spontanidrott och gröna ytor för rekreation, kommer dock fortsatt finnas kvar och genom exploateringen ges möjlighet att förstärkas, exempelvis med olika kompensationsåtgärder. Sådana åtgärder bestäms i detalj inför kommande projekteringsskede.

Utifrån framtagen bullerutredning så bidrar inte planförslaget till förhöjda bullernivåer, vare sig sett till planförslaget och dess innehåll samt den trafikalstring som planförslaget medför. I bullerutredningen framgår att tillämpliga riktvärden hålls.

Vidare bedöms inte heller planförslaget ge upphov till någon avsevärd ökad trafik i området, sett till typen av bostäder, det parkeringstal som planerats för i projektet och slutligen den årsdygnstrafik som detta bedöms kunna medföra till Bägersta Byväg och Sockenvägen.

Det planerade parkeringsbehovet stämmer överens med stadens riktlinjer och föranleder olika typer av mobilitetslösningar. Allt parkeringsbehov för såväl bil som cykel förläggs inom kvartersmark och inom de tillgänglighetsavstånd som staden föreskriver.

Hur planförslaget hanterar dagvatten och minimerar risker vid skyfallsregn framgår av framtagen dagvattenutredning. För att uppnå tillräcklig fördröjningskapacitet avses ytor anläggas inom kvartersmark där infiltration med fördröjning kan ske. exempel på lämpliga åtgärder framgår i utredningen.

Enligt utförd skyfallsutredning bedöms planförslaget in sig inte utsättas för risker kopplat till skyfallsregn, förutsatt till erforderlig höjdsättning av byggnaden. Vidare bedöms huvudsakligt skyfallsregn fortsatt kunna magasineras inom befintlig lågpunkt inom parkmarken.

Utredningen visar sammantaget att det för planens antagande krävs mindre åtgärder utanför planområdet för att hantera försämringen för intilliggande fastigheter. Åtgärder i andra delar av avrinningsområdet skulle kunna innebära en märkbar förändring för Enskedefältet som helhet.

Utförda lukt och allergenberäkningar visar på att halter av allergener och luktämnen generellt är låga. Vid särskilda väderförhållanden kan både lukt- och allergennivåer vara högre. Dessa tillfällen är sällan återkommande och övergående, likaså att berörda intervjupersoner som ingick i utredningen bedöms vissa ljudintryck som mer störande än vissa luktintryck från ridskolan.

Samrådsperioden för det här förslaget var under 25 maj–6 juli 2021. Under hela samrådstiden fanns du möjlighet till insyn och att lämna synpunkter.

När samrådstiden var över arbetades synpunkter och förslag in i detaljplanen. Ibland innebär det stora ändringar och ibland mindre justeringar.

Förslaget går sedan på granskning (preliminärt kvartal 2, 2024). Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats.

Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas. Granskningstiden är minst tre veckor. Först efter att planen beslutats kan du överklaga beslutet. Har du inte lämnat synpunkter under samrådstiden eller under granskningen kan du inte heller överklaga en beslutad detaljplan.

I planarbetet undersöks flera olika aspekter för att se om platsen är lämplig. Längre fram, innan ett förslag är antaget och börjar byggas, görs ofta fler och djupare undersökningar av platsens förutsättningar och planens påverkan.

En komplett lista på utredningar som gjorts finns i planbeskrivningen.

Följande utredningar utförts:

 • Beräkning hästallergener allergiutredning (IVL, 2016)
 • Luktutredning (IVL, 2016)
 • Naturvärdesinventering (Nyréns, 2018)
 • Kulturmiljöutredning (Nyréns, 2019)
 • Antikvarisk konsekvensanalys (Nyréns, 2020)
 • Dagvattenutredning (Starkstad, 2020)
 • PM Skyfall (Sweco, 2020)
 • MUR Geo (Geomind, 2020)
 • Projektering PM geo (Geomind, 2020)
 • Bullerutredning (Realistic Form Noise AB, 2021)

Sakägare är de personer som är direkt berörda av planförslaget, de som bor eller verkar invid planområdet. Alltså fastighetsägare inom detaljplaneområdet eller som gränsar mot planområdet, hyresgäster av bostäder eller lokaler.

Planavdelningen tillsammans med lantmäterimyndigheten gör en bedömning av vem som är sakägare och upprättar den så kallade sakägarförteckningen. Om du inte är sakägare har vi bedömt att du inte direkt berörs av planförslaget i egenskap av fastighetsägare eller hyresgäst.

Bilder

Ett vitt fyrvåningshus sett från gaveln. Gräs och buskar. Illustration.
Perspektiv, Bägersta byväg

Tidsplan

 • Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning till Enskede Värdshus i juni 2017.
 • Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att starta detaljplanearbetet den 14 december 2017.
 • Samråd genomfördes 25 maj-27 juli 2021.
 • Granskning, kvartal 4 2024
 • Antagande, kvartal 1 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Robert Moberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 131

Christopher Pleym
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 506

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt på Enskedefältet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad