En asfalterad gångväg vid en park leder fram till flerbostadshus i ljusa förger. Träd och grönska längs parkvägen. Illustration
Föreslagen ny bebyggelse sett från parkstråket söder om Jordärtskockan 9. Möjlig utformning och gestaltning av byggnaderna. Bild: ÅWL Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus bredvid Enskedefältets skola

Enskedefältet

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 40 bostäder i flerbostadshus mellan befintlig lamell utmed Sockenvägen och Enskedefältets skola. Fastighet som berörs är del av Jordärtskockan 9.

Förslaget till ny detaljplan ska möjliggöra för nybyggnad av cirka 40 bostäder inom del av fastigheten Jordärtskockan 9 vid Sockenplan i stadsdelen Enskedefältet. Den nya bebyggelsen kommer ligga på yta från fastighetens bostadsgård. De tillkommande bostäderna är tänkta som bostadsrätter.

Planområdet ligger mellan det befintliga lamellhuset på fastigheten och Enskedefältets skola och består av en grön gård med uppvuxna träd, umgängesytor för de boende och en parkeringsyta.

Fastigheten Jordärtskockan 9 ägs av AB Stockholmshem. Stockholmshem vill utveckla sin fastighet och har avtalat med byggaktören Viktor Hanson AB om att utveckla nya bostäder inom del av fastigheten.

Tidsplan

  • Start-PM, december 2020
  • Samråd, genomfördes 13 september–11 oktober 2022
  • Granskning, kvartal 2 2023
  • Antagande, kvartal 4 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Viktor Hanson AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Nina Mjaaland
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 212

Projekt på Enskedefältet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad