• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder, kontor och lokaler i Bolidentriangeln

Enskedefältet

I Bolidentriangeln i Årsta planeras cirka 400 nya lägenheter, cirka 37 000 kvadratmeter kontor och butikslokaler. Projektet är en del av Årstastråkets tredje etapp. Samråd om detaljplanen planeras hållas under våren 2025.

Bolidentriangeln ligger i Årsta, mellan Bolidenplan och Lindeparken, nära Slakthusområdet. Här planeras för cirka 400 nya lägenheter, cirka 37 000 kvadratmeter kontor och kommersiella lokaler.

I området finns flera gamla byggnader där det tidigare bedrivits slakteriverksamhet. Många har högt kulturhistoriskt värde och staden ska inom ramen för detaljplanearbetet utreda hur de kan bevaras och hur de nya husen ska ansluta till de befintliga.

Detaljplanearbetet för Bolidentriangeln är knutet till den övergripande planeringen för hela utredningsområdet runt Bolidenplan. Det är viktigt att det blir en fungerande helhet med tillgång till skolor och förskolor, parker och grönområden och infrastruktur. Arbetet med detaljplaner för övriga delar av utredningsområdet pågår parallellt.

Lindeparken blir det närmaste större grönområdet för boende i Bolidentriangeln. Lindeparken blir en del av detaljplaneområdet för Bolidentriangeln.

En stadsdel integrerad i staden

Syftet med detaljplanen är att skapa en tät stadsdel som är väl integrerad med omgivande stadsdelar. Projektet bidrar till stadens mål att bygga 140 000 nya lägenheter till år 2030 och delmålet 40 000 nya bostäder till år 2020. Genom att även tillföra nya kommersiella lokaler bidrar projektet till stadens mål att skapa fler arbetsplatser i söderort.

Preliminär tidsplan

  • Samråd: Våren 2025
  • Antagande av detaljplanen: Hösten 2027
  • Byggstart: Hösten 2029

Vill du veta mer?

Byggaktörer

En stor del av marken inom Bolidentriangeln är privatägd. Stockholms stad samarbetar kring utvecklingen av det nya området med markägarna Castellum, Stockholmshem, HSB och Patriam/Möller & Partners. Stockholmshem, HSB och Patriam/Möller & Partners planerar att bygga nya bostäder i området. Castellum vill behålla och utöka med nya kontorslokaler i området.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stefan Larsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 513

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Enskede gård

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad