Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna.
Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna.
Projekt Pågående

200 lägenheter och studentbostäder i Mariehäll

Mariehäll

Två befintliga hus från 40-talet rivs. På platsen byggs cirka 214 nya lägenheter i fem flerfamiljshus och en vinkelbyggnad med studentbostäder. Området ligger i hörnet vid Tegelbergsvägen och Gårdsfogdevägen.

Projektfakta

Cirka 214 nya lägenheter vid gamla industriområdet

Två befintliga flerbostadshus från 1940-talet rivs och ersätts med cirka 214 nya lägenheter i 6 byggnader.

Byggnaderna blir fem tvärställda flerfamiljshus på fyra våningar vid Tegelbergsvägen samt en vinkelbyggnad i sju till åtta våningar, innehållande studentbostäder. Parkeringen anläggs i garage inom kvarteret.

Planområdena heter Betongblandaren 14 och Fullblodet 9.

Projektets bärande idé är att öppna upp kvarteren mot väster, kvällssolen och den befintliga villabebyggelsen. Utgångspunkten i utformning av byggnaderna är en nedtrappning i skalan i ost-västlig riktning, från sju till åtta våningar till fyra våningar för att kunna möta kontorshusen i öster och villabebyggelsen i väster.

Tidplan

  • Start-PM 16 juni 2011
  • Samråd 27 april – 25 maj 2012
  • Granskning 3:e kvartalet 2012
  • Antagande 4:e kvartalet 2012
  • Länsstyrelsen genomför prövning av flygbullernivån, FBN, 55 dB(A).
  • Laga Kraft 2019-10-16. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsens beteckning: 40412-10468-2018.
  • Byggstart tidigast 2027.

Markägare

Fastigheterna ägs av Stockholmshem.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande, planarbetet har avslutats.

Bygg- och plantjänsten

Fler bilder

Vy Tegelbergsvägen mot söder. Fyravåningshus i tegel.
Vy Tegelbergsvägen mot söder
Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna. Vita hus klädda med klätterväxter.
Vy från Gårdsfogdevägen mot studentbostäderna
Illustrationsplan över kvarteret Fullblodet och Betongblandaren
Illustrationsplan över kvarteret Fullblodet och Betongblandaren.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad