Byggnad med stora glaspartier vid en trafikerad väg, bakom syns en högre byggnad i samma stil, illustration.
Visionsbild av nybyggnation sett från Älvsjövägen. Illustration: AIX arkitekter
Projekt Pågående

55 bostäder i Kabelverket 2

Solberga

Den antagna planen gör det möjligt att komplettera med cirka 55 lägenheter, kontor och verksamhetslokaler på befintlig kontorsbebyggelse inom fastigheten Kabelverket 2 i Solberga. Den skapar också möjlighet till viss påbyggnad.

Bildgalleri

Visionsbild sett från Glasfibergatan av möjlig påbyggnation av Dragspelshusen.
Visionsbild sett från Glasfibergatan av möjlig påbyggnation av Dragspelshusen. Bild: AIX arkitekter
Illustration av nybyggnation bakom Klockhuset sett till vänster i bild med torget i framkant.
Illustration av nybyggnation bakom Klockhuset sett till vänster i bild med torget i framkant. Bild: AIX arkitekter
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond. Bild: AIX arkitekter

Om projektet

Kontor, bostäder och lokaler för centrumändamål

Detaljplanen innebär att en befintlig tillbyggnad från 1990-talet till det kulturhistoriskt värdefulla ”Klockhuset” rivs. Mellan Klockhuset och Dragspelshusen uppförs istället en ny byggnad med kontor, bostäder och lokaler för centrumändamål.

Den nya byggnaden uppförs i två till fyra våningar med en högdel på 14 våningar. Det nya kvarteret utformas halvslutet med en öppning mot torget vid Götalandsvägen och en portik genom byggnaden mot Klockhusgränd.

Detaljplanen tillåter även en påbyggnad på upp till två våningsplan på de två Dragspelshusen längst norr i planområdet. Den nya bebyggelsen ska utformas som ett enhetligt tillägg och samspela med det kulturhistoriskt värdefulla Klockhuset. Samt övrig bebyggelse i Kabelverket. Påbyggnaderna på dragspelshusen ska förhålla sig till dragspelshusens karakteristiska form och framtoning.

Genom detaljplanen skyddas Klockhuset. Det innebär att byggnaden inte får rivas, att dess volym och exteriöra utformning ska bevaras samt att trapphallen ska beaktas vid en eventuell ombyggnad interiört.

Vidare är syftet med detaljplanen att knyta ihop Kabelverket med Älvsjö centrum genom en mer varierad bebyggelse med både kontor, bostäder och centrumändamål. Den nya byggnaden är delvis markant högre än befintlig byggnad, utan att det påtagligt försämrar förutsättningarna för dagsljusinsläpp i omgivande bostadsbebyggelse. Detaljplanen medför att torget vid Götalandsvägen utökas. Utrymmet mellan Klockhuset och den nya bebyggelsen blir till en ny öppen yta som ansluter till det allmänna torget vid Götalandsvägen.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen 16 maj 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021 
  • Granskning 25 augusti-21 september 2021
  • Samråd 30 juni-25 augusti 2020

Fastighetsägare

Byggaktör är Revelop.
Revelop, webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Läs mer om projekt nära Kabelverket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad