Byggnad med stora glaspartier vid en trafikerad väg, bakom syns en högre byggnad i samma stil, illustration.
Visionsbild av nybyggnation sett från Älvsjövägen. Illustration: AIX arkitekter
Projekt Planerat

55 bostäder i Kabelverket 2

Solberga

Planförslaget möjliggör en komplettering med cirka 55 lägenheter, kontor och verksamhetslokaler samt möjlighet till viss påbyggnad på befintlig kontorsbebyggelse inom fastigheten Kabelverket 2 i Solberga.

Bildgalleri

Visionsbild sett från Glasfibergatan av möjlig påbyggnation av Dragspelshusen.
Visionsbild sett från Glasfibergatan av möjlig påbyggnation av Dragspelshusen. Bild: AIX arkitekter
Illustration av nybyggnation bakom Klockhuset sett till vänster i bild med torget i framkant.
Illustration av nybyggnation bakom Klockhuset sett till vänster i bild med torget i framkant. Bild: AIX arkitekter
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond. Bild: AIX arkitekter

Om projektet

Kontor, bostäder och lokaler för centrumändamål

Detaljplanen innebär att en befintlig tillbyggnad från 1990-talet till det kulturhistoriskt värdefulla ”Klockhuset” rivs. Mellan Klockhuset och Dragspelshusen uppförs istället en ny byggnad med kontor, bostäder och lokaler för centrumändamål.

Den nya byggnaden uppförs i två till fyra våningar med en högdel på 14 våningar. Det nya kvarteret utformas halvslutet med en öppning mot torget vid Götalandsvägen och en portik genom byggnaden mot Klockhusgränd.

Detaljplanen tillåter även en påbyggnad på upp till två våningsplan på de två Dragspelshusen längst norr i planområdet. Den nya bebyggelsen ska utformas som ett enhetligt tillägg och samspela med det kulturhistoriskt värdefulla Klockhuset. Samt övrig bebyggelse i Kabelverket. Påbyggnaderna på dragspelshusen ska förhålla sig till dragspelshusens karakteristiska form och framtoning.

Genom detaljplanen skyddas Klockhuset med planbestämmelser som innebär att byggnaden inte får rivas, att dess volym och exteriöra utformning ska bevaras samt att trapphallen ska beaktas vid en eventuell ombyggnad interiört.

Vidare är syftet med detaljplanen är att knyta ihop Kabelverket med Älvsjö centrum genom en mer varierad bebyggelse med både kontor, bostäder och centrumändamål. Den nya byggnaden är delvis markant högre än befintlig byggnad, utan att det påtagligt försämrar förutsättningarna för dagsljusinsläpp i omgivande bostadsbebyggelse. Detaljplanen medför att torget vid Götalandsvägen utökas. Utrymmet mellan Klockhuset och den nya bebyggelsen blir till en ny öppen yta som ansluter till det allmänna torget vid Götalandsvägen.

Tidplan

  • Samråd: 30 juni-25 augusti 2020
  • Granskning: 25 augusti-21 september 2021
  • Antagande: 9 december 2021

Fastighetsägare

Byggaktör är Revelop.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om projekt nära Kabelverket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad