Visionsbild av nybyggnation sett från Älvsjövägen.
Visionsbild av nybyggnation sett från Älvsjövägen. Bild: AIX arkitekter
Projekt Planerat

55 bostäder i Kabelverket 2

Solberga

Planförslaget möjliggör en komplettering med cirka 55 lägenheter, kontor och verksamhetslokaler samt möjlighet till viss påbyggnad på befintlig kontorsbebyggelse inom fastigheten Kabelverket 2 i Solberga.

Bildgalleri

Visionsbild sett från Glasfibergatan av möjlig påbyggnation av Dragspelshusen.
Visionsbild sett från Glasfibergatan av möjlig påbyggnation av Dragspelshusen. Bild: AIX arkitekter
Illustration av nybyggnation bakom Klockhuset sett till vänster i bild med torget i framkant.
Illustration av nybyggnation bakom Klockhuset sett till vänster i bild med torget i framkant. Bild: AIX arkitekter
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond. Bild: AIX arkitekter

Om projektet

Kontor, bostäder och service 

Planförslaget innebär att befintlig tillbyggnad från 1990-talet till det kulturhistoriskt värdefulla ”Klockhuset” rivs. Mellan Klockhuset och Dragspelshusen uppförs istället en lägre kontorsbyggnad mot Älvsjövägen sammankopplad med en högre byggnad med kontor, verksamheter och bostäder mot Glasfibergatan.

Den nya byggnaden ska samspela med det kulturhistoriska värdefulla Klockhuset samt övriga Kabelverket. Eventuella påbyggnader på dragspelshusen får inte avvika från dragspelshusen karakteristisk form eller framtoning. Planen möjliggör påbyggnad på upp till två våningsplan på de två Dragspelshusen längst norr i planområdet.

Syftet med planen är att utöka det upplevda centrumområdet från Älvsjö centrum för att knyta ihop det med övriga Kabelverksområdet. Genom att skapa en mer varierad bebyggelse med både kontor, bostäder och andra ändamål i centrum, skapas en förtätning. Den nya byggnaden är markant högre än befintlig byggnad, men utan att det påtagligt försämrar förutsättningarna för dagsljusinsläpp i omgivande bostadsbebyggelse.

Planområde

Det nya kvarteret utformas halvslutet med öppning mot torget vid korsningen Glasfibergatan/Götalandsvägen. En öppen portik från torgutrymmet till Klockhusgränd skapar en öppen sikt genom området. Innergården utformas som ett tydligt inramat torgrum. Byggnaderna utförs i två till fyra våningar, med en högdel på 14 våningar. Högdelen utformas med hänsyn till och i samspel med befintlig bebyggelse.

Tidplan

  • Samråd: 30 juni-25augusti
  • Granskning: 25 augusti-21 september 2021
  • Antagande: fjärde kvartalet 2021

Fastighetsägare

Fastigheterna ägs av Revelop.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Läs mer om projekt nära Kabelverket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad