Kabelverket/Älvsjöstaden

Ett nytt bostadsområde växer fram i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga. Här byggs cirka 1 775 bostäder, lokaler, utbyggd skola, förskolor, parker, idrottshall och bollplan i ett tidigare renodlat verksamhetsområde.

Under byggtiden


Så tar du dig till skola, förskola och idrottsplats

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på den södra sidan av Älvsjövägen. Via gångtunneln under Älvsjövägen kan man sedan ta sig vidare till skola, förskola och idrottsplats.

Vi tänker på din säkerhet
Inom orangemarkerade områden pågår byggnation för fullt. Området är avstängt och det är viktigt att avstängningarna respekteras. Kabelverksgatan, Älvsjövägen och Armborstvägen är viktiga transportvägar för byggtrafik. Här går tung trafik och täta transporter av byggmaterial.

I april 2024 börjar vi att bygga om Medaljonggatan. Arbetena planeras att bli klara under hösten 2024.

Idag ligger det asfalt på hela Medaljonggatan. Den kommer vi att byta ut mot bland annat plattor på gångbanorna. Dessutom planterar vi träd och asfalterar slitlager på körbanan. Syftet är att skapa trevligare och grönare gatumiljö.

Du kommer att kunna passera till fots, med cykel och bil från Kabelverksgatan till vändplanen på Medaljonggatan.

Bostäder, skola, idrottsytor och förskolor

I stadsutvecklingsområdet Kabelverket/Älvsjöstaden bygger Familjebostäder och JM cirka 1 800 nya bostäder. Utöver bostadsbebyggelse och nya gator byggs även en större skola, fotbollsplan med konstgräs, en ny idrottshall och flera nya förskoleavdelningar.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till Solbergaskogen och byggs i ett område som tidigare varit ett renodlat industriområde. Området som tidigare har varit stängt öppnas upp för allmänheten och gör det möjligt att röra sig genom området till skogen och längs brynet.

I samband med byggnationen planeras även nya parker, grönstråk och mötesplatser. I Prästgårdsparken har staden renoverat plaskdammen och bäckfåran, och dessutom byggt en ny vattenlek och installerat en kran för dricksvatten.

Kabelverket/Älvsjöstaden är uppdelat i fyra detaljplaner:

  • Kabelverket: Cirka 580 bostäder, verksamhetslokaler och en ny park.
  • Sandaletten: Cirka 470 bostäder, lokaler för verksamhetslokaler och en förskola.
  • Älvsjövägen: Cirka 660 bostäder, verksamhetslokaler och en ny park.
  • Kämpetorpsskolan: Kämpetorpsskolan har byggts ut och en ny förskola och idrottsplats med två idrottshallar och en 11-spelsplan har byggts.

Bilder

Översikt över området med planområdena markerade med bokstäver, illustration.
Kvarteret Kabelverket (DP1), kvarteret Sandaletten (DP2), Älvsjövägen (DP3) och Kämpetorpsskolan (DP4).
3d-ritning över planområdet.
Planområdet med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter.
Skola, förskola, fotbollsplan, idrottshallar och skog. Visionsbild.
Skola, förskola, fotbollsplan och idrottshallar. Illustration: AIX arkitekter.
Flerbostadshus och hus med träfasad längs med bilväg, människor och bilar i rörelse, illustration.
Vy från söder, parkeringshus vid Älvsjövägen. Illustration: AIX Arkitekter.

Tidsplan

  • Programsamråd pågick 10 juli–14 september 2012.
  • Byggstart i början av 2016.
  • Hela stadsutvecklingsområdet beräknas vara klart 2026.

Byggaktörer

Byggaktörer är JM och Familjebostäder. Exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen ansvarar för stadens arbeten.

Bilder

Höghus bakom flerbostadshus, träd. Bilar och människor i rörelse, illustration.
Vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.
Två personer gående i grönområde, i bakgrunden syns flerbostadshus, illustration.
Park och bebyggelse i kvarteret Sandaletten.
Klockhuset i fokus och bostadshus i förgrunden, människor i rörelse, illustration.
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond. Illustration: AIX arkitekter.
Byggnad med stora glaspartier vid en trafikerad väg, bakom syns en högre byggnad i samma stil, illustration.
Visionsbild av nybyggnation sett från Älvsjövägen. Illustration: AIX arkitekter.

Frågor och svar

Delar av bebyggelsen inom stadsutvecklingsområdet är kultur- och industrihistoriskt värdefull.

För etapp tre (Älvsjövägen/Kabelverket 11) kommer två byggnader att bevaras helt. Värmecentralen bevaras och utvecklas och kontorshuset kommer att bevaras och föreslås byggas om till studentbostäder.

Kämpetorpsskolans huvudbyggnad, som har ett kulturhistoriskt värde, samt anslutande klassrumsbyggnad bevaras. Övriga byggnader, norra klassrumsbyggnaden, gymnastikhall, vaktmästarbostaden samt den tillfälliga förskolepaviljongen rivs.

Ja, i samband med etapp 1 (kvarter Kabelverket) planeras ny park att skapas mot Solbergsskogen på fd industrimark.

I samband med etapp 3 (Älvsjövägen/Kabelverket 11) planeras en ny park vid befintlig ekbacke.

En ny idrottshall föreslås vid Kämpetorpsskolan invid Nya Götalandsvägen.

Kämpetorps bollplan ersätts med en ny 11-mannaplan intill Älvsjövägen mellan den nya idrottshallen och skolan.

Idrottshallen Olympen rivs och ersätt med en ny anläggning med två hallar samt mellanliggande del med servicefunktioner, omklädningsrum etcetera.

Ja, för att tillgodose tillkommande behov av förskolor till följd av nya bostäder bör ytterligare fyra nya förskolor om cirka fyra avdelningar vardera tillkomma inom kvarteret Kabelverket.

  • Inom etapp 1 (kvarter Kabelverket) möjliggörs två nya förskolor med cirka fyra avdelningar vardera.
  • Inom etapp 2 (Sandaletten) planeras för en ny förskola med fyra avdelningar.
  • Inom etapp 3 (Älvsjövägen/Kabelverket 11) planeras för en ny förskola med fyra avdelningar.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Åsa Kledzik
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 072-146 80 99

Projekt i stadsutvecklingsområdet Kabelverket/Älvsjöstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad