Vy från allé. Illustration: Liljewall arkitekter.
Projekt Planerat

70 bostäder i Blackebergs Centrum

Blackeberg

I korsningen Wergelandsgatan och Björnsonsgatan föreslår staden att det byggs cirka 70 nya bostäder. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge, ungefär 100 meter norr om Blackebergs centrum.

Garage blir bostäder

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförande av cirka 70 nya bostäder i ett kollektivnära läge, i korsningen Wergelandsgatan/Björnsonsgatan, cirka 100 meter norr om Blackebergs centrum. Planområdet innehåller idag ett garagehus som planeras att rivas för effektivare markanvändning. Willhem AB är tomträttsinnehavare och har hyresrätter i grannfastigheten, Lappmannen 3. 

Planen syftar till att möjliggöra en ny bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med Blackebergs kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse.

En utveckling av det här området bidrar till en mer attraktiv och trygg stadsmiljö genom ändrad användning och att ny bebyggelse får en större andel uppglasad fasad med entréer mot gatan. 

Särskild uppmärksamhet har ägnas åt förhållningssätt till befintlig stadsbebyggelse, skalor, kulturmiljö och gatuvyer, buller, vibration samt risk i anslutning till tunnelbanespåret.

Preliminär tidplan

  • Beslut om markanvisning, exploateringsnämnden: 17 december 2020.
  • Samråd: 8 februari till 21 mars 2022.
  • Granskning: kvartal 2, 2023.
  • Antagande: kvartal 4, 2023.

Markägare och byggaktör

Fastigheten Lappmannen 4 är upplåten med tomträtt till Willhem Stockholm AB som även är byggaktör.

 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa arbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten, Lappmannen 4

Bildgalleri

Situationsplan
Kvarterets volym bidrar till ett sammanhållet gaturum och bildar ett tydligt fondmotiv mot Björnsonsgatan. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy från allé. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy mot spårbron. Illustration: Liljewall arkitekter.

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Irena Juric

Trafikingenjör, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad