Hus, träd med höstlöv och gata med parkerade bilar på parkeringsplatser.
Vy från Wergelandsgatan (Liljewall arkitekter).
Projekt Planerat

Nya bostäder i Blackebergs Centrum

Blackeberg

I korsningen Wergelandsgatan och Björnsonsgatan föreslår staden att det byggs cirka 55 nya bostäder. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge, ungefär 100 meter norr om Blackebergs centrum.

Projektfakta

Garage blir bostäder

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 55 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, i korsningen Wergelandsgatan/Björnsonsgatan, cirka 100 meter norr om Blackebergs centrum. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets stadslandskap och följer intilliggande bebyggelsevolymers skala, terränganpassning och huvudsakliga gestaltningsdrag.

Planen avser att bidra till en attraktiv och trygg stadsmiljö genom ändrad användning och att ny bebyggelse får en större andel uppglasad fasad med entréer mot gatan. Planområdet innehåller idag ett parkeringshus som planeras ersättas av nya bostadshus.

Tidplan

  • Beslut om markanvisning, exploateringsnämnden: 17 december 2020.
  • Samråd: 8 februari till 21 mars 2022.
  • Granskning: 24 maj till 20 juni, 2023.
  • Antagande: december 2023.

Markägare och byggaktör

Fastigheten Lappmannen 4 är upplåten med tomträtt till Willhem Stockholm AB som även är byggaktör.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa arbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten, Lappmannen 4

Bildgalleri

Bilväg, tunnelbanebro där bilar kan köra under, hus och bilar. Fotografi.
Vy från Björnsonsgatan norrut (Liljewall arkitekter).
Hus och träd med höstlöv som omger en gata.
Vy från Björnsonsgatan och söderut (Liljewall arkitekter)
Vita hus med balkonger runt en innergård. På innergården finns träd, rabatter med blommor, solskydd, stolar och bord samt stengångar. Illustration.
Innergårdens utformning samt gestaltning av bullerskärmen. Mot spåret kombineras en vinkelrätt bullerskärm med en takförsedd uteplats (Liljewall arkitekter).
Nya hus, med träd, gator, tunnelbanebro och vägar. Illustration.
Den nya bebyggelsen är indelad i saxade, nedtrappande volymer för att samspela med närliggande bebyggelsetyper och skalor (Liljewall arkitekter).

Kontakt

Tua Sandberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Josephine Gustavsson

Projektledare, exploateringskontoret

Irena Juric

Trafikingenjör, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad