Projekt Planerat

65 bostäder i Blackebergs Centrum

Blackeberg

I korsningen Wergelandsgatan och Björnsonsgatan föreslår staden att det byggs cirka 65 nya bostäder. Området ligger i ett kollektivnära läge, ungefär 100 meter norr om Blackebergs centrum.

Garage blir bostäder

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförande av cirka 65 nya bostäder i ett kollektivnära läge, i korsningen Wergelandsgatan/Björnsonsgatan, cirka 100 meter norr om Blackebergs centrum. Planområdet innehåller idag ett garagehus som planeras att rivas. Willhem AB är tomträttsinnehavare och har hyresrätter i grannfastigheten, Lappmannen 3. 

En utveckling av det här området bidrar till en mer attraktiv och trygg stadsmiljö genom ändrad användning och att ny bebyggelse får en större andel uppglasad fasad med entréer mot gatan.  

Preliminär tidplan

  • Beslut om markanvisning, exploateringsnämnden 2020-12-17
  • Start-PM: maj 2021
  • Samråd: december 2021
  • Ställningstagande inför granskning: april 2022
  • Granskning: november 2022
  • Antagande: mars 2023

Markägare och byggaktör

Fastigheten Lappmannen 4 är upplåten med tomträtt till Willhem Stockholm AB som även är byggaktör.

 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa arbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten, Lappmannen 4

Kontakt

Marzieh Chalant

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad