Flygbild över skog och bostadsbebyggelse med både lägre och högre flervåningshus..
Flygbild över föreslagen bostadsbebyggelse. Bild: Nyréns.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs med Blackebergsvägen och Blackebergsbacken

Blackeberg

Längs Blackebergsbacken och Blackebergsvägens södra del föreslås cirka 380 nya bostäder med varierade upplåtelseformer. Området ligger nära kollektivtrafik och med närhet till skog och Mälarens vatten.

Den tillkommande byggnationen är en komplettering till de båda stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby för att binda samman dem och bryta den barriär som Blackebergsvägen idag skapar. Planeringen av nya bostäder ingår i det områdesprogram för Blackebergsvägen som godkändes 2013 i stadsbyggnadsnämnden. I programmet anges sammanlagt 550–650 nya bostäder i tre utbyggnadsetapper, två förskolor och lokaler.

Programmet för Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper – etapp 1, dnr 2014-00063, vann laga kraft 2017. Detta är fortsättningen med etapp 2 och 3 längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken.

380 bostäder längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken

Utöver den nya bebyggelsen planeras även för upprustade gator, gångstråk samt parkrum. Den gröna utformningen med förgårdsmark och gröna släpp mellan byggnaderna ska knyta samman den nya bebyggelsen med områdena Blackeberg och Södra Ängby. Platsens kulturhistoriska värden ställer krav på en genomtänkt gestaltning, bebyggelsen föreslås få putsfasader med en sammanhållen färgsättning.

Inom etapp 2 och 3 upplåts hälften av bostäderna som bostadsrätt och hälften som hyresrätt.

Blackebergsvägen

Längs Blackebergsvägen föreslås bebyggelse på båda sidor vägen söder om Södra Ängby fotbollsplan och vidare söderut till korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken.

Byggnaderna föreslås bli fyra till fem våningar höga där den översta våningen är indragen mot gatan för att minska den upplevda höjden av alla byggnader.

Blackebergsbacken

Längs Blackebergsbacken planeras bostäder mitt emot Mälarbackens vård- och omsorgsboende.

I och med att vårdboendet har en större volym föreslås här högre bebyggelse med fem våningar mot gatan upp till tio våningar mot baksidan av kvarteren.

Bilder

En illustration som visar vägar och  de planerade husen uppifrån.
Illustrationsplan. Bild: Stockholms stad/Tengbom
En vägkorsning där den ena vägen kantas av femvånigshus i ljusa färger .
Vy från Blackebergsvägen söderut i mötet Blackebergsvägen/Björnsonsgatan med förslag på möjlig utformning. Till vänster syns villa i Södra Ängby. Bild: Nyréns.
Tre likadana femvånighus i ljusa färger och bruna balkonger. Personer i rörelse. Illustration.
Vy från Blackebergsvägen som visar gestaltningsidén på byggnaderna samt möjlig utformning på en av gårdarna mellan byggnaderna. Bild: Nyréns.
Ett ljusbrunt hus med en stor entré i trä och glas. Människor i rörelse. Illustration.
Vy över entréparti och gård till bebyggelsen i område A2. Bild: Brunnberg&Forshed

Tidsplan

Program för Blackebergsvägen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2013. Den 16 april 2014 tog exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för bostäder inom fastigheterna i Blackeberg och Södra Ängby till HSB Bostads AB, Primula Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 mars 2020 att godkänna redovisningen av samrådet samt att stryka två byggnader längs med Blackebergsbacken, vilka tidigare var en del av förslaget.

  • Laga kraft, 10 oktober 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige, 21 februari 2022
  • Godkännande i Stadsbyggnadsnämnden, 9 dec 2021
  • Granskning, genomfördes 16 september–13 oktober 2020.
  • Samråd, genomfördes 4 juni-15 september 2019.

Bilder

Fler huskroppar i olika höjd i ljus färger. Manniskor som promenerar på gatan. Gröna träd. Illustration.
Vy över område C1 mot öster, med förslag på möjlig utformning, det allmänna släppet mellan område C1 och C2 i vänsterkant. Till höger kommer busshållplats och utformning av allmän plats att tillkomma. På del av ytan till höger i bild kommer parkering att anläggas, detta är utanför planområdet. Illustration från Nyréns.
Bilden visar två huskroppar i område C1 och möjlig utformning av entré och gård mellan husen.
Bild som visar möjlig utformning av entrépartier och gård mellan byggnaderna. Bild: Nyréns
Vy från mot nordväst med förslag på möjlig utformning på byggnationen i det området. Bilden visar tre huskroppar längs med Blackebergsbacken. Husen har tre olika våningsantal och delarna är förskjutna för att dela upp huskroppen. Bilden visar balkonger mot gatan och entrédelen på huskroppen närmst i bild. Sockelvåningen är i tegel och huskroppen putsad i en varm grå nyans med relief. Friser i ljus beting avslutar varje delvolym.
Vy från mot nordväst med förslag på möjlig utformning. Illustration från DinellJohansson.
Karta över Blackeberg där området är utmärkt med rött.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Längs med Blackebergsvägen planerar HSB att bygga bostadsrätter och SKB att bygga kooperativa hyresrätter.

På Blackebergsbacken planerar Primula Byggnads AB bygga hyresrätter samt HSB bostadsrätter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Michaela Jögi
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 624
Joaquim Solsona
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 073-712 54 63

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad