Vy uppifrån, som ett flygfoto. Flera bostadsområden, grönområde kring bostäderna, vägar och vatten i anslutning,, illustration.
Illustrationsbild: Islandstorget. Illustration: Tengbom.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Islandstorget

Blackeberg

Området vid Islandstorget och tunnelbaneuppgången föreslås utvecklas till ett välkomnande och vistelsevänligt område. Förslaget innehåller bland annat 523 nya bostäder, en förskola och upprustning av parker, gator och torg.

Förslaget för nya Islandstorget omfattar 523 bostäder varav cirka 60 studentlägenheter, 118 hyresrätter, 345 bostadsrätter och 10 lägenheter för gruppboende. Här byggs även en förskola med fyra avdelningar. Husens bottenvåningar inrymmer lokaler.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Programmet för området kring Blackebergsvägen (2011-04726) godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013. I samband med att stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av programsamrådet och programhandlingen gav nämnden även kontoret i uppdrag att påbörja planarbete för etapp 1, Nya Islandstorget.

Samråd om detaljplan för nya Islandstorget pågick under perioden 11 november–23 december 2015. Samrådsredogörelsen redovisades för politikerna i stadsbyggnadsnämnden i mars 2016. 8 december 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, som avslog dem. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft. Staden planerar nu för projektets genomförande.

Nya Islandstorget – både torg och park

Det centrala området vid Islandstorget och tunnelbaneuppgången utvecklas till ett välkomnande och vistelsevänligt område. Torget utformas med terrasser och ramper där ytorna fylls med olika funktioner som uppehåll, lek, skate, grill etc. Ramperna möjliggör också en tillgänglighetsanpassad rörelse upp för backen.

En gångväg med trappor länkar samman torget med kyrkbacken och "Nya gatan". Torget föreslås ha hårdgjord karaktär närmast Blackebergsvägen, men övergår till att ha grön parklik karaktär upp mot kyrkan. Torgets hårdgjorda yta kan gestaltas med ett grafiskt och identitetsskapande mönster.

Befintliga gator utvecklas och ny gata skapas

Förslaget innebär en uträtning av Holbergsgatan för att skapa en tydligare sammankoppling mellan Blackeberg och Södra Ängby. Holbergsgatans anslutning mot Blackebergsvägen flyttas så att den knyts samman med Zornvägen på andra sidan i en fyrvägskorsning. Blackebergsvägen utvecklas till en stadsgata, där mer utrymme ges åt gående och cyklister.

Utmed Blackebergsvägen planteras en ny ekallé som ersätter den äldre och utdömda askallén. Nya gatan gestaltas som en småskalig lokalgata.

Lilla Ängby gård bevaras

Lilla Ängby gård bedöms vara av kulturhistoriskt värdefull och föreslås bevaras. Byggnaden ska omges av en omsorgsfullt gestaltad trädgårdslik miljö.

Nytt klubbhus vid Ängby södra bollplan

I förslaget föreslås ett nytt klubbhus till Ängby södra bollplan placeras i slänten ovanför fotbollsplanen. Byggnaden byggs i suterräng och innehåller omklädningsrum, teknik samt rum för domare i bottenvåningen. På övre plan finns klubbrum, kök och toalett samt en stor balkong vänd mot fotbollsplanen. En tillgänglig gång- och cykelväg anläggs så att klubbhusets båda sidor lätt kan angöras av personer med rörelsehinder.

 

Bilder

Vy på flervåningshus vid gata, illustration.
Visionsbild för Nya Islandstorget. Illustration: Svenska Bostäder.
Vy på flervåningshus vid gata, illustration.
Visionsbild för Nya Islandstorget. Illustration: Svenska Bostäder.
Vy på flervåningshus vid gata, illustration.
Visionsbild för Nya Islandstorget. Illustration: Svenska Bostäder.
Vy uppifrån, som ett flygfoto. Flera bostadsområden, grönområde kring bostäderna, vägar och vatten i anslutning,, illustration.
Illustrationsbild: Islandstorget. Illustration: Tengbom.

Kvarter A

Kvarteret är beläget vid Ängbykyrkans park med sina fasader mot Blackebergsvägen och Cederströmsvägen. Det består av två bostadshus kring ett trapphus. I en svalgång får varje lägenhet ett halvprivat område för umgänge, odling och utevistelse. Kvarteret föreslås bestå av 49 hyresrättslägenheter i varierande storlekar. I kvarterets sydöstra hörn finns en lokal som har direkt koppling till både gatan, torget och parken. Söderläget ger möjlighet till en uteservering.

Kvarter B

Studenthusets tomt sträcker sig längs den planerade förlängningen av Holbergsgatan och är en del av det som idag kallas för Kyrkbacken. Byggnadens entré, lokal och gemensamma ytor är placerade för att skapa en trevlig och välkomnande park/gaturum. Taket är byggnadens gemensamma gård. Där finns plats för till exempel odlingslådor, växthus, festlokal och olika typer av skyddade uteplatser. Kvarteret planeras innehålla cirka 60 studentlägenheter.

Kvarter C

Huvudidén är att kvarteret ska upplevas som en sammanhållen byggnad. Kvarterets våningsantal varierar mellan 5-6 våningar och huset föreslås innehålla 140 bostadsrättslägenheter varav 10 stycken som ska användas som gruppboende.

Kvarter D

Kvarteret är uppdelat i tre huskroppar med länkar emellan. Det har ett öppet samband med det södra grannkvarteret och Lilla Ängby gård. Kvarteret har en lokal placerad i bottenvåningen. Denna del av kvarter D föreslås innehålla 69 hyresrättslägenheter och en lokal.

Kvarter D2

Bebyggelsen längs Blackebergsvägen är indelad i fyra hus kring varsitt trapphus. Bebyggelsen varierar mellan 4-6 våningar. Halvt indragna/ utstickande balkonger, terrasser, entréelement och livförskjutningar skapar skuggspel och visuell variation när man rör sig längs fasaden.

En förskola med fyra avdelningar är placerad i souterräng ungefär mitt i kvarter D närmast Lilla Ängby gård. Förskolegårdens yta föreslås bli 12 kvadratmeter per barn. Södra delen av kvarteret D föreslås innehålla 143 bostadsrättslägenheter.

Kvarter E

I kvarter E öppnar upp sig huskroppens bottenvåning mot Zornvägen och torget. Här finns en lokal i hörnläge. Största delen av bottenvåningarna innehåller bostäder med uteplatser. Kvarter E föreslås innehålla 62 bostadsrättslägenheter.

Bilder

Plan över Islandstorget, illustration.

Tidsplan

Under sommaren och hösten 2023 arbetar staden med att ta fram ett uppdaterat förslag för utformning av Islandstorget. Projektets ekonomi ska sedan godkännas av exploateringsnämnden och kommunfullmäktige innan något genomförandet kan påbörjas.

Preliminärt kan de beslut som behövs finnas på plats i kvartal 1 2024. Om den tidsplanen följs kan genomförandet tidigast starta i kvartal 3/kvartal 4 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300
Michaela Jögi
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 624
Joaquim Solsona
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 073-712 54 63

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad