Flygvy från 3D-modellering. Befintliga huskroppar och träd och grönska omkring visas. I övre vänstra hörnet syns Mälaren.
Översiktsbild över planområdet mot norr. Föreslagen ny bebyggelse är markerad med röd streckad linje. Bild: ÅWL Arkitekter, 2023
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i tre områden av Blackeberg

Blackeberg

Förslagets syfte är bostadsbebyggelse på fastigheten Blackebergs gård 1 med flera i Blackeberg. Husen byggs på befintlig markparkering vid befintliga bostäder kring Ljunglöfska slottet. Samråd pågår 13 februari-25 mars 2024.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på fastigheten Blackebergs gård 1 m. fl. i Blackeberg. 

Planförslaget föreslår att utveckla tre områden inom Blackebergs gård för nya bostäder som möjliggör cirka 70 bostäder. Platserna utgörs idag av markparkeringar för befintliga bostäder och ligger nära det kulturhistoriskt värdefulla Ljunglöfska slottet.

Planområdet ligger i ett naturnära läge med gångavstånd till Ljunglöfska slottet, Grimsta naturreservat och utsiktsplatser över Mälaren. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för goda och varierade boendekvaliteter med närhet till attraktiva natur och parkområden. 

Föreslagen bebyggelse föreslås uppföras i fyra våningar med inredd takvåning och är placerad på ett sådant sätt att den inte bedöms påverka det kulturhistoriska värdet negativt. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till och inspiration från den befintliga bebyggelsen i området, i synnerhet från Frimurarbarnhemmets bebyggelse samt bostadsbebyggelsen från 2010-talet.

Bilparkering löses i underjordiskt garage för delområde C som nås via Blackebergsbacken, samt med befintlig markparkering inom området. Övrig bebyggelse nås via Johan Tillanders väg via befintliga in- och utfarter.

Bilder på samrådsförslaget

Ny bebyggelse inom delområde A, flygvy från sydost. Bild: ÅWL Arkitekter, 2024
Ny bebyggelse inom delområde B, gårdsvy från väster. Bild: ÅWL Arkitekter, 2024
Ny bebyggelse inom delområde C, gårdsvy från sydväst. Bild: ÅWL Arkitekter, 2024
Situationsplan med delområde A, B och C markerat med röd linje. ÅWL Arkitekter, 2024

Tidsplan

  • Start-PM, godkändes den 15 december 2022 
  • Samråd, 13 februari 2024-25 mars 2025
  • Granskning, preliminärt december 2024
  • Antagande, preliminärt SBN juni 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stena Fastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Saba Carelli
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 350

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad