Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

85 hyresrätter vid Mosstenabacken i Bandhagen

Bandhagen

Stockholms stad planerar för cirka 85 nya hyresrätter fördelat på tre punkthus och ett lamellhus längs med Mosstenabacken i Bandhagen.

Projektfakta

Den nya bebyggelsen ska harmoniera med omgivande bebyggelse. Bandhagens karaktär med grönska ska tas tillvara genom att eftersträva att bevara karaktärsskapande natur och berghällar. 

Förslaget ska säkerställa att den intilliggande parkens kvaliteter bibehålls eller utvecklas. 

Området är beläget längs med den tvådelade Mosstenabacken. Tunnelbanestationen Bandhagen och Bandhagens centrum ligger cirka 100 meter från planområdets södra del.

Markägoförhållanden

Marken ägs av Stockholms stad. Fastigheterna Brandbottnen 1 och Lodgången 1 är upplåtna med tomträtt.

Tidplan

  • Start-PM, maj 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 2 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 2 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 3 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Ridder

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad