Kvarter med flerbostadshus mot gata, människor och bilar i rörelse, illustration.
Korsningen Grycksbovägen/Örbyleden, vy från nordväst.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

380 bostäder vid Bandhagshallen

Bandhagen

Vid korsningen Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen byggs fyra bostadskvarter med sammanlagt cirka 380 lägenheter byggas. Byggnaderna skapar tillsammans med planerad bebyggelse i kvarteret Lådkameran, på andra sidan Grycksbovägen, en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Örby 4:1 vid kvarteret Diabilden.

Bebyggelsen är högst mot Örbyleden och trappas sedan ner söderut mot den befintliga bebyggelsen. Förutom bostäder planeras även verksamhetslokaler, kontor och föreningslokaler i bottenvåning mot Örbyleden och Grycksbovägen.

Byggnaderna skapar tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Lådkameran och Färgfilmen en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet är att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen.

Pågående byggnation

Två av fyra bostadskvarter är färdigbyggt och inflyttat. I ett kvarter pågår byggnation och ett kvarter påbörjar sin byggnation under 2024.

Program för Trollesundsvägen

2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Bilder

Flygvy över området från norr, med planområde markerat.
Flygvy över området från norr.
Vy över området med nytt kvarter inringat.
Kvarterens (inringat i rött) uppdelning i volymer och färger. Den planerade bebyggelsen i Lådkameran och Färgfilmen finns också med.
Vy över området med ny bebyggelse.
Flygvy som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen. Planerad bebyggelse vid Lådkameran och Färgfilmen visas också.
Innergård mellan flerbostadshus, träd, bänkar, cykelställ, sopnedkast, människor i rörelse, illustration.
Gårdsvy kvarter A. Illustration: Civilisation arkitekter.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 17 juli 2019.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 17 juni 2019
  • Granskning 10 oktober–2 november 2017
  • Samråd 20 juni–31 augusti 2017
  • Start-PM 4 september 2014

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad