Illustration av de ihopsatta tre till fyravånings bostadhusen.
Visionsbild av bebyggelsen sedd från hörnet Johan Skyttes Väg och Segervägen. Lokal i bottenvåning på hörnet och radhus längst till höger samt längre bort längs Johan Skyttes väg. Bild: © Reflex Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Landsknekten

Älvsjö

Cirka 60 bostäder med verksamhetslokaler planeras vid Johan Skyttes väg och Segervägen i Älvsjö.

Samråd pågår, 9 april–20 maj

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 9 april–20 maj 2024 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls måndag den 15 april 2024 klockan 18.00–19.15 i Johan Skyttesskolan, Västerängsvägen 19. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med förslaget.

Förslaget gör det möjligt att komplettera området med tre flerbostadshus och fem radhus som sitter ihop och placeras på fastigheterna Landsknekten 4, 22 och 23. Planen föreslår också lokaler för verksamhet i bottenvåningen.

Flerbostadshusen och radhusen föreslås att bli två till tre våningar höga. Den föreslagna bebyggelsen innebär att de tre befintliga husen på fastigheterna kommer att demonteras inför byggnation.

Flera delprojekt

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan.

De övriga två projekten är:

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Johan Skyttes väg är en av de gator i området som bör utvecklas till en stadsgata av lokal karaktär och tillkommande bebyggelse ska bidra till ett stärkt stadsrum.

Bilder

Illustration av föreslagen ny trevånings bostadshus.
Visionsbild, ny bebyggelse sedd från Segervägen i riktning mot Johan Skyttes Väg. Bebyggelsen trappar ner i mötet med intilliggande villor. Bild: © Reflex Arkitekter
Illustration av föreslagen ny fyravånings bostadshus.
Visionsbild, ny bebyggelse sedd från Johan Skyttes Väg mot väster. Bild: © Reflex Arkitekter
Linje illustration av planområdet med vart hus illustrerat från ovan.
Planområdet med bebyggelse enligt samrådsförslag. Bild: © Reflex Arkitekter.
Illustration av de ihopsatta tre till fyravånings bostadhusen.
Visionsbild av bebyggelsen sedd från hörnet Johan Skyttes Väg och Segervägen. Lokal i bottenvåning på hörnet och radhus längst till höger samt längre bort längs Johan Skyttes väg. Bild: © Reflex Arkitekter

Tidsplan

  • Startpromemoria (Start-PM) antogs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2019
  • Samråd med möjlighet till insyn och synpunkter pågick mellan 20 april–31 maj 2021. Sedan dess har planen utökats och därför är planen på samråd igen, mellan den 9 april–20 maj 2024
  • Granskning, sista tillfället till insyn och lämna synpunkter kvartal 4, 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 1, 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Esstate/Serneke.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anja Linna
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 273

Projekt i Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad