En t-korsning med två flerbostadshus inritade i mitten av bilden. Längre bort, till vänster i bilden, skymtar fler inritade bostadshus. Träd, bebyggelse och människor i rörelse. Illustration
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2 samt volymer som studeras i detaljplaner i kvarteret Hillebarden och Landsknekten. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild: KOD Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Jutesprånget

Älvsjö

Förslag till detaljplan där cirka 60 nya bostadsrätter ersätter två friliggande villor och en nedlagd bensinstation i centrala Älvsjö. Planområdet gäller fastigheterna Jutesprånget 7−9 i Älvsjö.

60 nya bostäder

Detaljplanen gör det möjligt att komplettera området vid Johan Skyttes väg/Sjättenovembervägen med tre flerbostadshus för cirka 60 lägenheter. I förslaget ingår också lokaler för verksamhet i bottenvåningar, garage under mark och ett mindre torg.

Den nya bebyggelsen får entréer mot gata och uppförs i 2−4 våningar med inredd vind. Bebyggelsen trappar ner i skala i mötet med intilliggande villor.

Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader, kvartersmark och allmän plats.

Planområdet, som är cirka 3 000 kvadratmeter, ligger ungefär 500 meter från Älvsjö centrum. Idag finns två friliggande villor och en nedlagd bensinstation på fastigheterna som rivs.

Totalt tre delprojekt

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan.

De övriga två projekten är:

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Johan Skyttes väg som stadsgata och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum och Älvsjö villastad och Långbro.

Bilder

En gata kantad av villor med trädgårdar. Längre bort på gatan skymtar inritade flerbostadshus. Foto/illustration
Möjlig gestaltning, byggnad 3a och 3b. Vy från Segervägen mot norr. Volym som studeras i detaljplan för Landsknekten 4 och 22 skymtar till höger i bild. Vy från Segervägen söder om byggnaden. Bild: KOD Arkitekter
En t-korsning med två flerbostadshus inritade i mitten av bilden. Längre bort, till vänster i bilden, skymtar fler inritade bostadshus. Träd, bebyggelse och människor i rörelse. Illustration
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2 samt volymer som studeras i detaljplaner i kvarteret Hillebarden och Landsknekten. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild: KOD Arkitekter
Vägkorsning med flerbostadshus i ljus färg till höger i bild. Till vänster om korsningen är ett annat flerbostadshus inritat som en genomskinlig skiss. Träd, häckar, vägmärken och människor i rörelse längs gatan. Illustration
Möjlig gestaltning, byggnad 1 samt volym som studeras i detaljplan för Landsknekten 4 och 22 och 23. Vy från Segervägen mot sydväst. Bild: KOD Arkitekter
Ett flerbostadshus i ljust grön färg vid en gata. Staket, träd, andra bostadshus och trottoar. Illustration.
Möjlig gestaltning, byggnad 2. Vy från Sjättenovembervägen mot norr. Byggnaden i mötet med det lilla torg som föreslås i korsningen Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen. Till höger i bild skymtar befintlig villa samt byggnad 3a och 3b. Bild: KOD Arkitekter

Tidsplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd 19 maj–30 juni 2020
  • Granskning 1 25 augusti–21 september 2021
  • Granskning 2 18 oktober–31 oktober 2023
  • Antagande 14 december 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Jutesprånget AB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anja Linna
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 273

Projekt i Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad