Flygvy över området med ny bebyggelse, fotografi.
Flygfoto över Glavsfjorden.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostadsrätter och förskola vid Rämensvägen

Årsta

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, har det nu byggts 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar. En aktivitetspark återstår att göra.

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. Kvarteret ligger vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen och i det ska finnas 144 bostadsrätter, en förskola och en aktivitetspark. Aktivitetsparken kommer att skapas i samband med att Vallastråket byggs ut.

Ny gata och gång- och cykelväg

Under sommaren 2018 påbörjade staden arbeten med en parkering och ett dagvattenmagasin som nu är klara. Stockholms stad har även anlagt en ny gata med vändplats som är avsedd för trafik inom Glavsfjorden, samt en ny gång- och cykelväg.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

I Glavsfjorden har JM byggt 144 bostadsrätter som är klara och inflyttade. Bebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar.

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är byggaktör för en ny friliggande förskola med sex avdelningar. Arbetet påbörjades under sommaren 2018. Förskolan öppnade i början av 2020.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad