Flera flerbostadshus med både bilväg och promenadväg bredvid.

Årstastråket

På Årstastråket byggs cirka 3 000 nya bostäder i stadslik miljö. Årstastråket förtätas och kopplas närmare samman med innerstaden. Projektet genomförs i tre etapper.

I Årstastråket bygger och planerar Stockholms stad ungefär 3 000 nya bostäder. Arbetet sker i etapper. Några kvarter är redan inflyttade och klara medan detaljplanearbete pågår i andra delar av området. 

Området får inte bara nya bostäder. Det kommer också att byggas en idrottshall, flera förskolor, och en ny park bland annat. Johanneshovsvägen byggs om till en stadsgata med plats för gång- och cykelbanor, trädplantering och kantstensparkering. För att skapa en mer levande och trygg stadsmiljö får de nya husen entréer ut mot gatan och mindre butiker i bottenvåningarna.

Planerna på ny bebyggelse i Årstastråket startade redan när Södra länken öppnades 2004. Då försvann mycket av den störande genomfartstrafiken i området. 2011 grävdes kraftledningen som tidigare gick genom området ner. Det frigjorde ytor för att bygga nya bostäder.

Etapp 1

I första etappen byggs bostäder och ny förskola vid Arlabacken.

Etapp 2

I Årstastråkets andra etapp ingår ny bebyggelse och utveckling av flera områden:

  • bostäder vid Valla torg
  • bostadsrätter vid förskolan Rämensvägen
  • ny park och studentbostäder i Ormlången
  • flerbostadshus och förskola vid Rörviksbacken.

Etapp 3

I etapp 3, området runt Bolidenplan, pågår arbetet med fyra detaljplaner:

  • Bolidentriangeln
  • Konstgjutarvägen
  • Allgunnen
  • Steningeparken.

Totalt planeras cirka 1 500 nya bostäder i området.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Projekt i stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad