• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Ottsjövägen

Årsta

Vid Ottsjövägen i Årsta planerades för cirka 90 nya bostäder. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.

Staden planerar för cirka 90 nya bostäder i form av flerbostadshus vid Ottsjövägen i stadsdelen Årsta (Årsta 1:1). Området ligger i anslutning till Årstaskogen i norr och avgränsas i söder av befintlig bebyggelse vid Dellensvägen. Bostäderna planeras att uppföras som hyresrätter. I projektet ingår också att förbättra tillgängligheten till Årstaskogen som ligger i direkt anslutning till området.

Årstaskogen och Årsta holmar är sedan 2018 ett naturreservat och en utredning om utvidgning av reservatet pågår. Det aktuella området ligger utanför både nuvarande reservat och utanför den föreslagna utvidgningens gränser. Den öppna naturmarken och gränsen mot Årstaskogen ska behandlas med omsorg.

I planarbetet ingår utredning av ny bebyggelse med hänsyn till den omkringliggande bebyggelsen, samt utifrån ekologiska värden och funktioner.

Tidsplan

  • Markanvisning till Wallenstam: December 2020
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: Maj 2021
  • Samråd om detaljplan: hösten 2024
  • Granskning: sommaren 2025
  • Antagande: slutet av 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Wallenstam i samarbete med Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad