Gaveln på ett flerbostadshus, vid Bolidenplan. Träd och planteringar vid en cirkulationsplats. I byggnadens bottenvåning syns café och butikslokaler. Människor och trafik. Illustration.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder, förskolor och en handelsplats vid Konstgjutarvägen

Årsta

I slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen planeras för cirka 430 nya lägenheter, förskolor och verksamhetslokaler.

360 bostadsrätter och 70 hyresrätter

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Här planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 430 nya lägenheter, förskolor och lokaler för handel. Av lägenheterna blir cirka 360 bostadsrätter och cirka 70 hyresrätter.

Bilder

Flerbostadshus i olika kulörer och storlekar vid Bolidenvägen. Människor i rörelse, biltrafik. Illustration
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed
Gaveln på ett flerbostadshus, vid Bolidenplan. Träd och planteringar vid en cirkulationsplats. I byggnadens bottenvåning syns café och butikslokaler. Människor och trafik. Illustration.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
Flerbostadshus i tegel och förskolegård vid bottenplan. Tallar och grönska, barn och vuxna i rörelse. Illustration
En av de två förskolorna som planeras ligger vid Bolidenvägen och får sin gård ut mot grönområdet på baksidan. Illustration: ÅWL
Flerbostadshus i 4 plan med balkonger längs Konstgjutarvägen.  Illustration
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter

Gångstråk och torg

Mellan husen sparas ett grönt område och nya gångstråk anläggs. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service och vid Bolidenplans rondell blir det lokaler i husens bottenvåningar.

Parkeringsgarage och sopsugsanläggning

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning planeras i bergrum under området.

Bilder

Flerbostadshus i 4 plan  med balkonger längs Konstgjutarvägen.  Illustration
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
Karta över planområdet och byggnaderna som planeras.
Plan över den föreslagna bebyggelsen i planområdet. Illustration: Alma arkitekter
En nedsänkt trädgård med gångbana och sittplatser längs planterade partier. En trappa leder upp från trädgården. Människor i rörelse. Illustration
Vid Bolidenvägen planeras en nedsänkt trädgård där regnvatten kan fördröjas. Illustration: Tengbom
Ett stenbelagt torg mellan bostadshus. Sittbänkar i trä, träd och planteringar. Berg mellan husen. Människor i rörelse. Illustration
Mellan husen längs Bolidenvägen planeras ett nytt torg. Illustration: Tengbom

Tidsplan

Möjligheten att bygga ovanpå Södra länkens trafiktunnel utreds i dialog med Trafikverket. Vi uppdaterar tidsplanen framåt så fort vi har mer information.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

  • JM
  • HSB
  • Stockholmshem.

Stockholm parkering är byggaktör för garaget och Stockholm vatten och avfall är byggaktör för sopsugsanläggningen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ida Thomasson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 483

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Stadsutvecklingsområdet Årstastråket

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad