dcsimg
Bild som visar hur de nya husen ska placeras i området. Fotografi med de nya husen inritade i vitt.
Illustrationsskiss över ny bebyggelse i förhållande till omgivande bebyggelse och terräng. Sweco

Planeringen har avstannat och projektet är vilande.

Projekt Planerat

Aspholmen

Vårberg

Fastigheten Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, ca 300 meter från Vårbergs centrum. I planen föreslås att bygga fyra nya bostadshus med sammanlagt 140 lägenheter.

Projektfakta

140 nya lägenheter i Vårberg 

I kvarteret finns idag en tidigare skola som är ombyggd till bostäder dels i form av två tegelbyggnader med lägenheter, dels i form av två träbyggnader med sammanlagt 12 radhus i båda. Kvarteret innehåller i dagsläget totalt 75 hyreslägenheter.

Detaljplaneförslaget ger möjlighet till komplettering med fyra nya bostadshus varav två ersätter de befintliga radhusen, ett föreslås längs med Vårbergsvägen och ett föreslås ovanpå parkeringsytan i områdets nordvästra del mot befintlig gång- och cykelväg. Den nya bebyggelsen föreslås kunna uppföras i fyra respektive tio våningar och innehålla totalt ca 140 hyreslägenheter i varierande storlekar. Tolv befintliga hyresrätter i de två radhuslängorna kommer att rivas och ersättas med flerbostadshus. Fastighetsägaren har för avsikt att erbjuda hyresgästerna bostad inom det nya bostadsbeståndet.

Planförslaget är en del i satsningen på ca 4 000 nya bostäder inom projektet Fokus Skärholmen.

Planeringen har avstannat och projektet är vilande

Planarbetet inleddes under en 2016.
Samråd var planerat våren 2018 men planeringen har avstannat och vilar tills vidare.

Byggaktör

Byggherre är Vårlöv KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad