Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
Projekt Planerat

Aspholmen

Vårberg

Fastigheten Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, cirka 300 meter från Vårbergs centrum. Här föreslås tre nya hus med 120 bostäder planeras i ett kvarter, varav två ersätter befintliga radhus. 34 nya bostäder föreslås ovanpå befintliga byggnader. Sammanlagt möjliggörs 155 bostäder och bekräftelse av konsthall (Kummelholmen).

Bilder i samrådsförslag

Visionsbild på inne gården. ETTELVA Arkitekter
Perspektiv hus E och F. Vy från gång- och cykelvägen. ETTELVA Arkitekter
Visionsbild Kummelholmen. Perspektiv från Vårholmsbackarna. Bild: Urban Design
Visionsbild Kummelholmen. Perspektiv från gång- och cykelvägen norr om fastigheten. Bild: Urban Design
Hus D, vy från Vårholmsbackarna. Del av huskroppen mot hus E är lägre och har takterrass. ETTELVA Arkitekter
Hus A, vy från Vårbergsvägen, ramp till garage och befintligt hus i höger. ETTELVA Arkitekter
Hus A, vy från Vårbergsvägen och befintligt hus i höger. ETTELVA Arkitekter
Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
Befintliga hus får en våning påbyggnad i vit puts. ETTELVA Arkitekter
En 3D-modell av förslaget finns att titta på där även sol och skuggor olika tidpunkter på dygnet visas.
Perspektiv hus A-C. Vy från Vårbergsvägen. ETTELVA arkitekter
Situationsplan Aspholmen. Hus A-F. Bild ETTELVA Arkitekter

Projektfakta

155 nya lägenheter i Vårberg 

I kvarteret finns idag en tidigare skola som är ombyggd till bostäder dels i form av två tegelbyggnader med lägenheter, dels i form av två träbyggnader med sammanlagt 12 radhus i båda. Planförslaget innehåller ett kvarter med tre nya lamellhus i fem till sju våningar. Befintliga radhuslängor föreslås rivas och befintliga byggnader byggas på med en våning. Fastighetsägaren har för avsikt att erbjuda hyresgästerna bostad inom det nya bostadsbeståndet. 

I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en liten plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Under husen och del av gården runt husen anordnas garage med infart via ramp från Vårbergsvägen. Ambitionen är att spara så många träd som möjligt och utvalda ekar skyddas.

Fem till sju våningar

Hus A-C består av en vinklad lamell som placeras längs korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna. Hus B och C ersätter befintligt radhus som föreslås rivas. Hus A och B är i sex våningar men hus C som angränsar till befintlig byggnad är lägre, i fem våningar. Huskroppen består av tre trapphus och 45 bostäder i olika storlekar. 

Hus D är en lamell som placeras med långsidan mot gång- och cykelvägen norr om planområdet och med kortsidan mot Vårholmsbackarna. Huset föreslås vara sju våningar mot gatan med en lägre del mot hus E i sex våningar och takterrass. Huset består av sex marklägenheter med radhuskaraktär och 27 bostäder i olika storlekar (totalt 33 bostäder). Entréer placeras mot gården och uteplatser mot gång- och cykelvägen i områdets norra sida. Närmast tunneln ligger privata trädgårdar på en terrass en bit upp. De tillför trygghet till miljön runt gångtunneln.

Hus E och F består av en vinklad lamell. Norra fasaden av hus E vetter mot gång- och cykelvägen norr om planområdet och östra delen av fasaden till hus F vetter mot gång- och cykelvägen öster om planområdet. Byggnadskroppen uppförs i sex våningar. Hus E består av fyra radhus och 16 bostäder i olika storlekar (totalt 20 bostäder).

Hus F består av tre radhus och 19 bostäder (totalt 22 bostäder). Balkonger, uteplatser och genomgående entréer placeras mot gång- och cykelvägen för att bidra till ett tryggare stråk. Under huset ligger det norra garaget med infart från Vårholmsbackarna.

Ökad trygghet

Tillkommande bostäder ska bidra till ett ökat stadsliv. Entréer och förgårdsmark med planteringar placeras mot gatan för att bidra till ett tryggare gaturum. I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Två underjordiska garage möjliggörs liksom hanteringen av dagvatten. Parkeringsplatser anordnas i två underjordiska garage under hus A-C och E-F.

Kummelholmen

I förslaget ingår Kummelholmen som tidigare var panncentral. Förslaget bekräftar användning för konsthall och möjliggör för en bostad/ateljéer ovanpå befintlig byggnad samt café.

Tidplan

Samråd 1 juni - 31 augusti 2021.
Granskning första kvartalet 2022.
Antagande av detaljplan tredje kvartalet 2022.

Byggaktör

Byggherre är Vårlöv KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Elin Dellström Gidmark (föräldraledig)

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad