dcsimg
Bild som visar hur de nya husen ska placeras i området. Fotografi med de nya husen inritade i vitt.
Illustrationsskiss över ny bebyggelse i förhållande till omgivande bebyggelse och terräng. Sweco

Planeringen har avstannat och projektet är vilande.

Projekt Planerat

Aspholmen

Vårberg

Fastigheten Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, ca 300 meter från Vårbergs centrum. I planen föreslås att bygga fyra nya bostadshus med sammanlagt 140 lägenheter.

Projektfakta

140 nya lägenheter i Vårberg 

I kvarteret finns idag en tidigare skola som är ombyggd till bostäder dels i form av två tegelbyggnader med lägenheter, dels i form av två träbyggnader med sammanlagt 12 radhus i båda. Kvarteret innehåller i dagsläget totalt 75 hyreslägenheter.

Detaljplaneförslaget ger möjlighet till komplettering med fyra nya bostadshus varav två ersätter de befintliga radhusen, ett föreslås längs med Vårbergsvägen och ett föreslås ovanpå parkeringsytan i områdets nordvästra del mot befintlig gång- och cykelväg. Den nya bebyggelsen föreslås kunna uppföras i fyra respektive tio våningar och innehålla totalt ca 140 hyreslägenheter i varierande storlekar. Tolv befintliga hyresrätter i de två radhuslängorna kommer att rivas och ersättas med flerbostadshus. Fastighetsägaren har för avsikt att erbjuda hyresgästerna bostad inom det nya bostadsbeståndet.

Planförslaget är en del i satsningen på ca 4 000 nya bostäder inom projektet Fokus Skärholmen. 
Planarbetet inleddes under 2016 men tidplan är inte fastställd än. 

Byggaktör

Byggherre är Vårlöv KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad