Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
Projekt Planerat

Aspholmen

Vårberg

Fastigheten Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, cirka 300 meter från Vårbergs centrum. Här föreslås tre nya hus med 120 bostäder planeras i ett kvarter, varav två ersätter befintliga radhus. 34 nya bostäder föreslås ovanpå befintliga byggnader. Sammanlagt möjliggörs 154 bostäder och bekräftelse av konsthall (Kummelholmen).

Bilder i granskningsförslag Aspholmen

Aspholmen. Visionsbild innegård. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Befintliga hus får en våning påbyggnad. ETTELVA Arkitekter
Bild på konsthallen Kummelholmen. Perspektiv från Vårholmsbackarna. Urban Design
Aspholmen och bild på konsthallen Kummelholmen. Perspektiv från gång och cykelväg. Urban Design
Aspholmen. Flygbild med planerade och befintliga hus. Illustration ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Hus A, vy från Vårbergsvägen och befintligt hus till höger. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Hus D, vy från Vårholmsbackarna. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Perspektiv hus A-C. Vy från Vårbergsvägen. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Perspektiv hus E och F. Vy från gång- och cykelvägen. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Vy från Vårbergsvägen. Till höger hus A med ramp till garage. ETTELVA Arkitekter

Projektfakta

150 nya lägenheter i Vårberg 

I kvarteret finns två tegelbyggnader vilka tidigare varit skolbyggnader, men som byggts på och omvandlats till bostadslägenheter. I kvarteret finns också två träbyggnader innehållande totalt 12 radhus. Planförslaget innebär att radhusen rivs och ersätts med tre nya lamellhus i 5-7 våningar. Befintliga tegelbyggnader byggs på med en våning och blir mellan 3-4 våningar. 

Fastighetsägaren vill erbjuda de befintliga hyresgästerna ett tillfälligt boende i tegelhusen under byggtiden. De hyresgäster som bor i radhus kommer erbjudas ett radhusliknande boende när byggnationen är klar. Fastighetsägaren bekostar flytten.

I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en liten plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Under husen och del av gården runt husen anordnas garage med infart via ramp från Vårbergsvägen. Ambitionen är att spara så många träd som möjligt och utvalda ekar skyddas.

Fem till sju våningar

Hus A-C består av en vinklad lamell som placeras längs korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna. Hus B och C ersätter befintligt radhus som föreslås rivas. Hus A och B är i sex våningar men hus C som angränsar till befintlig byggnad är lägre, i fem våningar. Huskroppen består av tre trapphus och 45 bostäder i olika storlekar. 

Hus D är en lamell som placeras med långsidan mot gång- och cykelvägen norr om planområdet och med kortsidan mot Vårholmsbackarna. Huset föreslås vara sju våningar mot gatan med en lägre del mot hus E i sex våningar och takterrass. Huset består av sex marklägenheter med radhuskaraktär och 27 bostäder i olika storlekar (totalt 33 bostäder). Entréer placeras mot gården och uteplatser mot gång- och cykelvägen i områdets norra sida. Närmast tunneln ligger privata trädgårdar på en terrass en bit upp. De tillför trygghet till miljön runt gångtunneln.

Hus E och F består av en vinklad lamell. Norra fasaden av hus E vetter mot gång- och cykelvägen norr om planområdet och östra delen av fasaden till hus F vetter mot gång- och cykelvägen öster om planområdet. Byggnadskroppen uppförs i sex våningar. Hus E består av fyra radhus och 16 bostäder i olika storlekar (totalt 20 bostäder).

Hus F består av tre radhus och 19 bostäder (totalt 22 bostäder). Balkonger, uteplatser och genomgående entréer placeras mot gång- och cykelvägen för att bidra till ett tryggare stråk. Under huset ligger det norra garaget med infart från Vårholmsbackarna.

Ökad trygghet

De nya bostäderna ska bidra till ett ökat stadsliv. Entréer och förgårdsmark med planteringar placeras mot gatan för att bidra till ett tryggare gaturum. I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Två underjordiska garage möjliggörs liksom hanteringen av dagvatten. Parkeringsplatser anordnas i två underjordiska garage under hus A-C och hus 1 med gemensam ramp till Vårbergsvägen.

Kummelholmen

I förslaget ingår Kummelholmen som tidigare var panncentral. Förslaget bekräftar användning för konsthall och möjliggör för en bostad/ateljéer ovanpå befintlig byggnad samt café.

Tidplan

  • Samråd 1 juni - 31 augusti 2021.
  • Granskning 27 april - 24 maj 2022.
  • Antagande av detaljplan, ej bestämt. 

Planarbetet är pausat tills vidare. 

Byggaktör

Byggherre är Vårlöv KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad