Bild som visar hur de nya husen ska placeras i området. Fotografi med de nya husen inritade i vitt.
Illustrationsskiss över ny bebyggelse i förhållande till omgivande bebyggelse och terräng. Sweco
Projekt Planerat

Aspholmen

Vårberg

Fastigheten Aspholmen 1 ligger i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, cirka 300 meter från Vårbergs centrum. I planen föreslås att bygga fyra nya bostadshus med sammanlagt 121 lägenheter.

Projektfakta

120 nya lägenheter i Vårberg 

I kvarteret finns idag en tidigare skola som är ombyggd till bostäder dels i form av två tegelbyggnader med lägenheter, dels i form av två träbyggnader med sammanlagt 12 radhus i båda. Kvarteret innehåller i dagsläget totalt 95 hyreslägenheter.

Detaljplaneförslaget ger möjlighet till komplettering med fyra nya bostadshus varav två ersätter de befintliga radhusen, ett föreslås längs med Vårbergsvägen och ett föreslås ovanpå parkeringsytan i områdets nordvästra del mot befintlig gång- och cykelväg. Den nya bebyggelsen föreslås kunna uppföras i fyra respektive tio våningar och innehålla totalt cirka 121 hyreslägenheter i varierande storlekar. Tolv befintliga hyresrätter i de två radhuslängorna föreslås rivas och ersätts med flerbostadshus. Fastighetsägaren har för avsikt att erbjuda hyresgästerna bostad inom det nya bostadsbeståndet. 

Tidplan

Planarbetet inleddes under 2016 men tidplan är inte helt fastställd.
Samråd planeras att hållas under 2021.

Byggaktör

Byggherre är Vårlöv KB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Elin Dellström Gidmark (föräldraledig)

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad