Gård med gröna balkonger, gräs, träd och flerbostadshus i bakgrunden, illustration.
Perspektiv från gården mot föreslaget lamellhus på fastigheten Försvarsministern. Bilden visar mötet mellan tillkommande och befintligt hus. Bild: Vera Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder längs Byälvsvägen

Bagarmossen

Längs Byälvsvägen i Bagarmossen föreslår staden fler bostäder i ett område med redan utbyggd infrastruktur, god tillgång till kollektivtrafik och service, vilket bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt markutnyttjande.

Längs Byälvsvägen i Bagarmossen ligger ett område som i översiktsplanen är utpekat som ett förtätningsområde. Det bedöms ha goda möjligheter för fortsatt komplettering med nya bostäder.

Den nya föreslagna bebyggelsen ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och tillsammans med den bevarade allén med lindar, bidra till att Byälvsvägen upplevs som en variationsrik stadsgata, huvudsakligen med bostäder.

Området ligger cirka 400 meter norr om Bagarmossens tunnelbanestation. Alldeles intill finns Bagarmossens bollplan och en förskola. I närområdet finns flera förskolor.

Möjligheterna att bo i området utan bil är goda då vägnäten för gång- och cykel är väl utbyggda. Lokalbuss passerar på Byälvsvägen. Fler boende i området utökar underlaget och möjligheterna till en bra eller förbättrad kollektivtrafik.

Ägarförhållanden

Fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem.

Bilder

Det grå huset med cykelförråd, sett från parkstråket, illustration.
Perspektiv från parkstråk med föreslaget punkthus väster om kvarteret Försvarsministern som visar bebyggelsens förhållande till parkstråket. Bild: Vera Arkitekter
Hus och träd i riktning västerut längs Byälvsvägen, illustration.
Perspektiv västerut längs Byälvsvägen med föreslagen bebyggelse inom fastigheten Försvarsministern i förgrunden. Bild: Vera Arkitekter
Gård med gröna balkonger, gräs, träd och flerbostadshus i bakgrunden, illustration.
Perspektiv från gården mot föreslaget lamellhus på fastigheten Försvarsministern. Bilden visar mötet mellan tillkommande och befintligt hus. Bild: Vera Arkitekter

Tidsplan

  • Start-PM november 2020
  • Samråd november 2021–januari 2022
  • Granskning 31 augusti–27 september 2022
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, fjärde kvartalet 2022
  • Antagande i kommunfullmäktige, fjärde kvartalet 2022

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Wallström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 585

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad