Kartbild över Bagarmossen. Markeringar i rosa som visar planområdet.
Karta över Bagarmossen. Ungefärligt planområde markerat med rosa.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder i Bagarmossen

Bagarmossen

Planförslaget innebär att Bagarmossen kompletteras med cirka 525 nya bostäder samt att grönområdet utmed tunnelbanan mellan Länsmansvägen och området strax öster om Rusthållarvägen blir ett mer tryggt och attraktivt område.

Bostäder och butikslokaler

Förslaget till ny detaljplan är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 525 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna.

Innehåll i planen:

 • 345 hyresrätter
 • 180 bostadsrätter
 • 400 kvm butikslokaler.

Tanken är också att stärka delar av det lokala sambandet till Kärrtorp, som är viktigt för att uppnå målet om en sammanhängande stad.

Tryggt område och entré till centrum

Området kompletteras med fler bostäder och grönstråket utmed tunnelbanan mellan Länsmansvägen och området strax öster om Rusthållarvägen görs till ett tryggt och attraktivt område.

Miljön ska uppmuntra till gång- och cykeltrafik, liv och rörelse över en större del av dygnet. Att utveckla Rusthållarvägen gör den till en mer befolkad gata som också ska utgöra en tydlig entré till Bagarmossens centrum.

Planområde

Planområdet omfattar cirka tre hektar i stadsdelen Bagarmossen. Planen bedöms preliminärt omfatta fastigheterna

 • Skarpnäcks Gård 1:1
 • Assessorn 2
 • Statssekreteraren 1
 • Ålderspresidenten 2
 • Krigsrådet 2-3
 • Hovrättsrådet 2
 • Landsfogden 6.

Markundersökningar

Stockholms stad har installerat ett grundvattenrör för att ta prover av grundvattnet i området.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Förslaget är en del av utvecklingen i det program för Bagarmossen-Skarpnäck som godkändes 2016. I samband med programarbetet för Bagarmossen-Skarpnäck har en naturvärdesinventering genomförts. Den visar ett flertal värdefulla naturmiljöer i området som staden kommer att ta hänsyn till. 

Bagarmossen-Skarpnäck

Tidsplan

 • Start-PM: 10 december 2020
 • Kompletterande start-PM: 21 oktober 2021
 • Kompletterande start-PM: 20 oktober 2022
 • Samråd: kvartal 4, 2024
 • Ställningstagande: kvartal , 2024
 • Granskning: kvartal 1, 2026
 • Antagande: kvartal 3, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Veidekke/Nordr
 • Gimle
 • Wallenstam
 • Svenska Bostäder
 • Bergsundet
 • Einar Mattsson 
 • OBOS.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Johanna Rosvall
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 452

Helena Rosander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 415

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad