• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

85 hyresrätter vid Mosstenabacken

Bandhagen

Stockholms stad planerar för cirka 85 nya hyresrätter fördelat på tre punkthus och ett lamellhus längs med Mosstenabacken i Bandhagen.

Den nya bebyggelsen ska harmoniera med omgivande bebyggelse. Bandhagens karaktär med grönska ska tas tillvara genom att eftersträva att bevara karaktärsskapande natur och berghällar.

Förslaget ska säkerställa att den intilliggande parkens kvaliteter bibehålls eller utvecklas.

Området är beläget längs med den tvådelade Mosstenabacken. Tunnelbanestationen Bandhagen och Bandhagens centrum ligger cirka 100 meter från planområdets södra del.

Markägarförhållanden

Marken ägs av Stockholms stad. Fastigheterna Brandbottnen 1 och Lodgången 1 är upplåtna med tomträtt.

Tidsplan

  • Start-PM, maj 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 3 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 2/kvartal 3 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 1 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anna Ridder
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 310

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Bandhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad